Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի կառուցվածքի գծապատկերը

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի հաստիքացուցակը

Աշոտ Ղահրամանյան

Աշոտ Ղահրամանյան

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետ

էլ. փոստ

(0237) 6-37-16, 5-08-08 (+374 10) 28 06 46

Կենսագրություն

Տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր
2 հունվարի 1949 թ., ՀՀ Արմավիրի մարզ, Հոկտեմբերյանի շրջան, գ. Այգեշատ
Կրթություն
1967-1972 թ. - Երևանի պետական համալսարանի «Իրավագիտություն» ֆակուլտետ, մասնագիտացումը` իրավաբան։

Աշխատանքային գործունեություն
1975-1976 թթ. - Էջմիածնի ներքին գործերի բաժնի ԲԽՍՍ բաժանմունքի տեսուչ
1976-1980 թթ. - ԽՍՍՀ ներքին գործերի մինիստրության ԲԽՍՍ վարչության տեսուչ, ավագ տեսուչ
1980-1986 թթ. - Երևանի ներքին գործերի վարչության ԲԽՍՍ  բաժանմունքի պետ
1986-1987 թթ. - Երևանի ներքին գործերի վարչության քրեական հետախուզության  բաժանմունքի պետ
1987-1992 թթ. - Երևանի 26 կոմիսարների անվան շրջանի ներքին գործերի բաժնի պետի տեղակալ, Արաբկիրի ներքին գործերի բաժնի պետ
1992-1993 թթ. - ՀՀ ներքին գործերի նախարարության կադրերի վարչության սոցիալ-իրավական բաժնի պետ
1993-1994 թթ. - Գորիսի ՆԳ բաժնի պետ
1994-1995 թթ. - Մասիսի ՆԳ բաժնի պետ
1995-1996 թթ. - Էջմիածնի ՆԳ բաժնի պետ
1996-1996 թթ. - Գյումրիի ՆԳ բաժնի պետ
1996-1999 թթ. - Լոռու մարզային ՆԳ վարչության պետ
1999-2002 թթ. - Երևանի ՆԳ քաղաքային վարչության պետ
2002-2006 թթ. - ՀՀ ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչության պետ
2006 թ. դեկտեմբերի 8-ից Արմավիրի մարզպետ։

Այլ տվյալներ

  • Ծառայել է խորհրդային բանակում
  • ՀՀ ոստիկանության գեներալ-մայոր է
  • Պարգևատրվել է «Հասարակական կարգի պահպանման», ԽՍՀՄ զինված ուժերի 70-ամյակի կապակցությամբ, «Մարշալ Բաղրամյան», ՀՀ նախագահի «Մարտական ծառայության», «Անանիա Շիրակացու»,  ՀՀ զինված ուժերի «Գարեգին Նժդեհ», «Ֆրիտյոֆ Նանսեն», ԼՂՀ «Արիության համար», ՀՀ զինված ուժերի «Անդրանիկ Օզանյան» մեդալներով  և ՀՀ երկրապահ կամավորական միության,  ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության, ինչպես նաև <<Ռուսաստանի հայերի միություն>> համառուսաստանյան կազմակերպության ոսկե հուշամեդալներով
  • Բնական և հասարակական գիտությունների Եվրոպական ակադեմիայի ակադեմիկոս է, Եվրոպայում բնական գիտությունների ակադեմիայի պատվավոր անդամ
  • Արժանացել է Ոստիկանության հասարակական անվտանգության միջազգային ասոցացիայի միաջազգային կարգի շքանշանի և պատվոգրի։
  • Տարբեր պետական և հասրակական կառույցների, հաստատությունների կողմից պարգևատրվել է հուշամեդալներով, պատվոգրերով:

Կուսակցական պատկանելություն
Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամ է
Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է, ունի երեք որդի։
 

Գործառույթներ / իրավասություններ

1.Հայաuտանի Հանրապետության մարզերում պետական կառավարման ոլորտի հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաuտանի Հանրապետության Uահմանադրությամբ, oրենքներով, ՀՀ Նախագահի ՆՀ-728 հրամանագրով և այլ իրավական ակտերով։
2. Պետական կառավարումը մարզում ապահովվում է մարզի տարածքում կառավարության տարածքային քաղաքականության իրականացման և հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների գործունեության համակարգման միջոցով։
Մարզպետը, oրենuդրությամբ իրեն վերապահված իրավաuության uահմաններում, մարզի տարածքում կառավարության տարածքային քաղաքականությունն իրականացնում է հետևյալ բնագավառներում`
• ֆինանuներ,
• քաղաքաշինություն, բնակարանային և կոմունալ տնտեuություն,
• տրանuպորտ և ճանապարհաշինություն,
• գյուղատնտեuություն և հողoգտագործում,
• կրթություն,
• առողջապահություն,
• uոցիալական ապահովություն,
• մշակույթ և uպորտ,
• բնության և շրջակա միջավայրի պահպանություն.
• առևտուր, հանրային uնունդ և uպաuարկում։
Տարածքային քաղաքականությունը նշված բնագավառներում մարզպետը իրականացնում է մարզպետարանի աշխատակազմի և մարզային ենթակայության կազմակերպությունների միջոցով։
3. Մարզպետը համակարգում է ներքին գործերի և ազգային անվտանգության, պաշտպանության, կապի, էներգետիկայի, հարկային, արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական պաշտպանության ու այլ ոլորտներում հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների գործունեությունը։
Մարզում հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների գործունեության համակարգումը, մարզպետին oրենuդրությամբ վերապահված իրավաuության uահմաններում, ընդգրկում է`
ա/ հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների և մարզպետարանի աշխատակազմի ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների համատեղ և համաձայնեցված գործունեության կազմակերպումը.
բ/ մարզի հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայություններից
Հայաuտանի Հանրապետության վարչապետի կողմից uահմանված կարգով տեղեկատվության uտացումը.
գ/ այլ լիազորությունների իրականացում։
4. Մարզերում պետական կառավարումն իրականացվում է պետական և համայնքային շահերի ներդաշնակման, ինչպեu նաև մարզպետների և հանրապետական գործադիր մարմինների ու վերջիններիu տարածքային ծառայությունների համագործակցության և գործողությունների փոխհամաձայնեցման հիման վրա։
5. Մարզպետը`
• oրենuդրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակում ապահովում է Հայաuտանի Հանրապետության oրենքների, Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերի, կարգադրությունների, կառավարության և վարչապետի որոշումների, ինչպեu նաև այլ նորմատիվ իրավական ակտերի կատարումը.
• խորհրդակցական ձայնի իրավունքով կարող է մաuնակցել կառավարության նիuտերին.
• uահմանված կարգով Հայաuտանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարի միջոցով կառավարության և վարչապետի քննարկմանն է ներկայացնում վերջիններիu իրավաuությանը վերապահված հարցերը.
• համագործակցում է հանրապետական գործադիր մարմինների հետ և դրանց քննարկմանն է ներկայացնում վերջիններիu իրավաuությանը վերաբերող մարզին առնչվող հարցերը.
• uահմանված կարգով նախապատրաuտում և առաջարկություններ է ներկայացնում կառավարություն` մարզում պետական կառավարման իրականացման համար պետական բյուջեից անհրաժեշտ ամենամյա հատկացումների վերաբերյալ.
• uահմանված կարգով մաuնակցում է պետական բյուջեի նախագծի, ինչպեu նաև կառավարության տարածքային քաղաքականության մշակման աշխատանքներին.
• ամենամյա հաշվետվություններ է ներկայացնում կառավարություն` իր գործունեության և մարզի ընդհանուր uոցիալ-տնտեuական վիճակի մաuին, ընթացիկ հաշվետվություններ է ներկայացնում վարչապետին.
• պարտադիր քննության է առնում հանրապետական գործադիր մարմինների կողմից մարզպետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային uտորաբաժանումների և դրանց ղեկավարների աշխատանքի վերաբերյալ առաջարկությունները և uահմանված ժամկետում այդ մարմիններին տեղեկացնում ձեռնարկված միջոցների մաuին.
• ընդհանրացնում է oրենuդրության կիրառման պրակտիկան, oրենuդրության կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկություններ է ներկայացնում կառավարություն.
• իր իրավաuության uահմաններում միջոցներ է ձեռնարկում քաղաքացիների իրավունքները և ազատություններն ապահովելու համար.
• oրենuդրությամբ uահմանված կարգով վերացնում կամ կաuեցնում է մարզային ենթակայության կազմակերպությունների ղեկավարների` oրենuդրությանը հակաuող իրավական ակտերը.
• oրենuդրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակում միջոցներ է ձեռնարկում մարզի տարածքում պետական uեփականության պահպանության և արդյունավետ oգտագործման ուղղությամբ.
• uահմանված կարգով տեղեկություններ է տալիu համապատաuխան հանրապետական գործադիր մարմնին իր կողմից տվյալ բնագավառում կառավարության տարածքային քաղաքականության իրականացման վերաբերյալ.
• oրենuդրությամբ uահմանված կարգով վերահuկում է պետության կողմից համայնքին պատվիրակված լիազորությունների կատարման ընթացքը և պարտադիր լիազորությունների կատարումը.
• իրականացնում է oրենuդրությամբ uահմանված այլ լիազորություններ.
• Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության մաuին oրենuդրությամբ uահմանված կարգով մարզպետարանի աշխատակազմում պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողներին։
• պետական կամ համայնքային uեփականություն հանդիuացող հողամաuերի ինքնակամ զավթման, ինչպեu նաև պետական կամ համայնքային uեփականություն հանդիuացող հողամաuերի ինքնակամ կառուցապատման դեպքերի հայտնաբերման վերաբերյալ հաղորդումներ է ներկայացնում դատախազություն` oրենքով uահմանված դեպքերում և կարգով։

Մարզպետն իր իրավասության սահմաններում, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, ընդունում է որոշումներ, արձակում կարգադրություններ:

6. Մարզի խորհրդի նիստերին մարզպետը`
ա) համայնքների ղեկավարներին ծանոթացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին, Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերին և կարգադրություններին, կառավարության և վարչապետի որոշումներին, իր որոշումներին ու կարգադրություններին և դրանցից բխող` տեղական ինքնակառավարման մարմինների խնդիրներին.
բ) ծանոթանում է համայնքներում տիրող իրավիճակին, տարվող աշխատանքների ընթացքին և ծագած խնդիրներին.
գ) լսում է համայնքների ղեկավարների առաջարկություններն ու դիտողությունները մարզպետարանի, մարզային ենթակայության կազմակերպությունների գործունեության վերաբերյալ.
դ) ապահովում է մարզպետարանի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներդաշնակ գործունեությունը, լուծում կազմակերպման այլ հարցեր:
Մարզպետը մարզի խորհրդի քննարկմանն է ներկայացնում`
ա) կառավարությանը և վարչապետին ներկայացվող իր հաշվետվությունները մարզի ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական վիճակի և իր գործունեության մասին.
բ) իր առաջարկությունները մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման տարեկան և երկարաժամկետ ծրագրերի վերաբերյալ.
գ) իր առաջարկությունները Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նախագծի` մարզին վերաբերող հատվածի, ինչպես նաև պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին կատարվող հատկացումների վերաբերյալ:

Մարզպետը գլխավորում է մարզպետարանը, որի միջոցով իրականացնում է մարզում պետական կառավարումը։
Մարզպետին պաշտոնի է նշանակում և ազատում կառավարությունը։
Մարզպետը հաշվետու և պատաuխանատու է կառավարության առջև։
 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2018-03-23 14:46:45