Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի կառուցվածքի գծապատկերը

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի հաստիքացուցակը

Դավիթ Դավթյան

Դավիթ Դավթյան

Քարտուղարության պետ

էլ. փոստ

(0237) 6-37-16, 5-08-08 (+374 237) 2 08 56

Կենսագրություն


Ծնվել է 1959 թվականի մարտի 12-ին Հոկտեմբերյանի շրջանի Բամբակաշատ գյուղում:
1966 թվականին ընդունվել և 1976 թվականին գերազանց առաջադիմությամբ ավարտել է
Բամբակաշատ գյուղի միջնակարգ դպրոցը:
1976-1977թ.թ. սովորել և գերազանց առաջադիմությամբ ավարտել է Երևանի թիվ 16
տեխնիկական ուսումնարանը, որից հետո աշխատանքի է անցել Բամբակաշատի
կոլտնտեսությունում որպես շարքային կոլտնտեսական:
1978-80թ.թ. ծառայել է խորհրդային բանակում: Զորացրվելուց հետո շարունակել է աշխատել
կոլտնտեսությունում որպես շարքային կոլտնտեսական:
1983 թվականին ընդունվել և 1989 թվականին ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի
իրավաբանական ֆակուլտետը ստանալով իրավաբանի որակավորում:
1985 թվականից ուսմանը զուգընթաց աշխատել է Բամբակաշատի գյուղական խորհրդի
գործադիր կոմիտեի քարտուղարի պաշտոնում:
1993 թվականին աշխատել է Արմավիրի շրջգործկոմի կազմակերպական բաժնի վարիչի
պաշտոնում, որից հետո Արմավիրի շրջխորհրդի արտահերթ նստաշրջանի որոշմամբ ընտրվել է
և մինչև 1996թվականի մարտի 1-ը աշխատել է շրջխորհրդի գործկոմի քարտուղարի պաշտոնում:
1996-1998թ.թ. աշխատել է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանում
որպես կադրերի բաժնի վարիչ:
1998-1999 թվականներին աշխատել է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի
մարզպետարանի տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ տարվող աշխատանքների
բաժնի պետի պաշտոնում:
1999-2000 թվականներին զբաղեցրել է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի
մարզպետարանի քարտուղարի պաշտոնը:
2000-2002 թվականներին աշխատել է Հայաստանի Հանրապետություն կրթության և
գիտության նախարարության Արմավիրի պետական ինդուստրիալ մանկավարժական քոլեջում
որպես մանկավարժ, և իրավաբան:
2004 թվականի ապրիլի 28-ից մինչև 2004 թվականի հունիսի 15-ը ժամկետային
աշխատանքային պայմանագրով աշխատել է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի
մարզպետարանի աշխատակազմի քարտուղարության ընդհանուր բաժնի գլխավոր մասնագետի
պաշտոնում:
2004 թվականի հունիսի 15-ից մինչև 2005 թվականի փետրվարի 23-ը նշանակվել և աշխատել է
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետի օգնականի պաշտոնում:
2005 թվականի փետրվարի 23-ից մինչ օրս աշխատում Հայաստանի Հանրապետության
Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի քարտուղարության պետի պաշտոնում:
Ամուսնացած է, ունի երկու դուստր:

Գործառույթներ / իրավասություններ

 Քարտուղարության պետը ՝
ա) կազմակերպում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ Մարզպետին
վերապահված լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ իրականացման,
քաղաքացիական իրավահարաբերություններին Մարզպետի մասնակցության ապահովման
աշխատանքները, ինչպես նաև Աշխատակազմի գործունեության արդյունավետությունը.
բ) համակարգում է Քարտուղարությունում համապատասխանաբար առանձին
մատյաններում նախապես գրանցված Մարզպետի որոշումների ու կարգադրությունների,
Աշխատակազմի ղեկավարի համապատասխան հրամանների նախագծերի խմբագրման
աշխատանքները.
գ) կազմակերպում է Մարզպետի որոշումների և կարգադրությունների, Աշխատակազմի
ղեկավարի համապատասխան հրամանների նախագծերի սահմանված ժամկետում
նախապատրաստելու և համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումների
ղեկավարների հետ համաձայնեցման աշխատանքների կատարումը.
դ) կազմակերպում է Մարզպետի որոշումների և կարգադրությունների, Աշխատակազմի
ղեկավարի համապատասխան հրամանների նախագծերի Մարզպետարանի
գործավարության կարգով սահմանված ժամկետում նախապատրաստման և Աշխատակազմի
ղեկավարին ներկայացման աշխատանքները.
ե) կազմակերպում է Մարզպետարանի գործավարության կարգով նախատեսված
համապատասխան նյութերը զետեղելու և Մարզպետի յուրաքանչյուր որոշման և
կարգադրության համար գործ կազմելու աշխատանքների կատարումը.
զ) կազմակերպում է Մարզպետի որոշումների և կարգադրությունների հաշվառման,
պատճենահանման և առաքման աշխատանքները` համաձայն նախագիծը ներկայացնողի
կողմից նշված հասցեատերերի ցանկի.
է) կազմակերպում է Մարզպետի որոշումների ու կարգադրությունների, մարզխորհրդի
նիստերի և խորհրդակցությունների օրակարգերի բազմացման և Աշխատակազմի
տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնին տրամադրման
աշխատանքները` Մարզպետարանի ինտերնետային կայքում տեղակայելու համար.
ը) կազմակերպում է մարզխորհրդի նիստերի, Մարզպետի, Մարզպետի տեղակալների,
Աշխատակազմի ղեկավարի, Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի մոտ անցկացվող
խորհրդակցությունների արձանագրությունների առաքումը հասցեատերերին` քաղվածքների
ձևով կամ համակարգչային ցանցով (առկայության դեպքում).
թ) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ կազմակերպում է Աշխատակազմի
տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով
վարչության հետ համատեղ մարզխորհրդի նիստերի սպասարկման, օրակարգի
նախապատրաստման և ըստ հասցեականության առաքման աշխատանքները.
ժ) կազմակերպում է մարզխորհրդի նիստերի, Մարզպետի, Մարզպետի տեղակալների,
Աշխատակազմի ղեկավարի, Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի մոտ անցկացվող
խորհրդակցությունների արձանագրումը, առանձնացված հաշվառումը և հաստատման
ներկայացումը.
ժա) ընդունում է Աշխատակազմում մուտք եղած ամբողջ պաշտոնական և ոչ
պաշտոնական թղթակցությունը և կազմակերպում համապատասխան մտից մատյանում և
ապարատածրագրային միջոցներով (առկայության դեպքում), իսկ քաղաքացիների
առաջարկությունները, դիմումները և բողոքները` առանձին գրանցամատյանում գրանցման
աշխատանքների կատարումը.
ժբ) կազմակերպում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահից, Հայաստանի
Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմից, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային
ժողովից, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից, Հայաստանի
Հանրապետության վարչապետից, Հայաստանի Հանրապետության նախարարություններից,
գերատեսչություններից և պաշտոնական մարմիններից ստացված թղթակցություններըի
գրանցման աշխատանքների կատարումը և հանձնում Աշխատակազմի ղեկավարին
անմիջապես` Մարզպետին արտահերթ զեկուցելու համար.
ժգ) կազմակերպում է ստացված փաստաթղթերը Մարզպետի կամ Աշխատակազմի
ղեկավարի կողմից մակագրվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում
հասցեատերերին առաքման աշխատանքները.
ժդ) կազմակերպում է օրենքով սահմանված կարգով անստորագիր նամակների
ոչնչացման աշխատանքները.
ժե) վերահսկողություն է իրականացնում քաղաքացիներից ստացված
առաջարկությունների, դիմումների ու բողոքների կատարման ընթացքի նկատմամբ.
ժզ) կազմակերպում է ձևաթղթերի վրա տպագրված և ստորագրված գրությունները
համապատասխան ելից մատյանում գրանցման, հեռագրերի հաշվառման և հասցեատերերին
առաքման աշխատանքները.
ժէ) ապարատածրագրային միջոցներով (առկայության դեպքում), զուգահեռ նաև
մատյանների օգնությամբ վերահսկողություն u1383 . իրականացնում Հայաստանի
Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի
որոշումների, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերի և
կարգադրությունների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Հայաստանի
Հանրապետության վարչապետի որոշումների, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահից,
Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմից, Հայաստանի
Հանրապետության Ազգային ժողովից, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից,
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետից, Հայաստանի Հանրապետության
նախարարություններից և գերատեսչություններից ստացված գրությունների, այլ
պաշտոնական գրությունների պահանջների, Մարզպետի որոշումների և
կարգադրությունների, մարզխորհրդի նիստերի, Մարզպետի, Մարզպետի տեղակալների,
Աշխատակազմի ղեկավարի, Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի մոտ անցկացված
խորհրդակցությունների արձանագրություններով տրված հանձնարարականների և
առաջարկությունների կատարման նկատմամբ.
ժը) համակարգում է Աշխատակազմի արխիվ մշտական և ժամանակավոր
պահպանման ենթակա նախորդ տարվա սահմանված կարգով մշակման և մշակված
գործավարական բոլոր փաստաթղթերի, Մարզպետի որոշումների և կարգադրությունների,
Աշխատակազմի ղեկավարի հրամանների գործերի, մարզխորհրդի նիստերի, Մարզպետի,
Մարզպետի տեղակալների, Աշխատակազմի ղեկավարի, Աշխատակազմի ղեկավարի
տեղակալի խորհրդակցությունների արձանագրությունների հանձնման, ընդունման և
հաշվառման աշխատանքները.
ժթ) կազմակերպում է Մարզպետարանի փաստաթղթերի նախապատրաստման և
պահպանության աշխատանքները` հետագայում սահմանված կարգով պետական արխիվ
հանձնելու համար
ի) Աշխատակազմի ղեկավարի թույլտվությամբ ապահովում է արխիվային
փաստաթղթերի մատչելիությունը.
իա) ապահովում է Մարզպետարանում գործավարության ճշգրիտ վարումը.
իբ) Մարզպետարանում քաղաքացիների ընդունելության կարգին համապատասխան
կազմակերպում է քաղաքացիների ընդունելությունը Մարզպետի մոտ` Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով քաղաքացիների
առաջարկությունները, դիմումները և բողոքները օպերատիվ և արդյունավետ քննարկելու ու
օրենսդրությանը համապատասխան հնարավոր լուծումներ տալու նպատակով.
իգ) ապահովում է ընդունելության ընթացքում բարձրացված հարցերի քննարկման
արդյունքների մասին համապատասխան մարմիններին և զանգվածային լրատվության
միջոցներով շաբաթական, ամսական, եռամսյակային և կիսամյակային հաշվետվությունների
հրապարակումը.
իդ) յուրաքանչյուր եռամսյակի վերջին աշխատանքային օրը Մարզպետին է
ներկայացնում ամփոփ տեղեկանք` Մարզպետարանում ստացված քաղաքացիների
առաջարկությունների, դիմումների ու բողոքների կատարման ընթացքի մասին.
իե) Մարզպետարանում փաստաթղթաշրջանառության ծավալի հաշվառումը և
փաստաթղթահոսքի վերլուծության արդյունավետությունը, փաստաթղթերի պահանջների
կատարումից հետո, ըստ բովանդակության և տեսակի պահպանումն ապահովելու
նպատակով նախապատրաստում և սահմանված կարգով Մարզպետի հաստատմանն է
ներկայացնում Մարզպետարանի գործերի անվանացանկը.
իզ) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ Մարզպետի ընդունարանում
կազմակերպում է հերթապահություն.
իէ) կազմակերպում է ապրանքանյութական արժեքների ձեռքբերման, հաշվառման
աշխատանքները, ինչպես նաև միջոցներ է ձեռնարկում Մարզպետարանում պետական
սեփականության պահպանության և արդյունավետ օգտագործման ուղղությամբ.
իը) կազմակերպում է Մարզպետարանի վարչական շենքի կոմունալ ծառայությունների
տեխնիկական սպասարկման աշխատանքները և առաջարկություններ է ներկայացնում շենքի
ընթացիկ կամ հիմնական վերանորոգման համար.
իթ) կազմակերպում է Աշխատակազմի ավտոտրանսպորտային սպասարկումը.
իժ) Աշխատակազմի աշխատողներին աշխատանքային անհրաժեշտ պայմաններով
ապահովելու ուղղությամբ ձեռնարկում է համապատասխան միջոցներ.
լ) կազմակերպում է մարզխորհրդի նիստերի, պաշտոնատար անձանց
այցելությունների, նրանց մասնակցությամբ անցկացվող արարողակարգային և այլ
միջոցառումների նախապատրաստման ու կազմակերպման տնտեսական,
նյութատեխնիկական և տրանսպորտային ապահովման աշխատանքները.
լա) վերահսկողություն է իրականացնում Մարզպետարանում ծառայողական բնույթի
նյութերի սահմանված կարգով համակարգչային տեքստերի կազմման և պատճենահանման
աշխատանքների իրականացման նկատմամբ.
լբ) վերահսկողություն է իրականացնում Մարզպետարանից u1377 .ռաքվող Մարզպետի,
Մարզպետարանի, Աշխատակազմի ղեկավարի, Մարզպետի որոշումների ու
կարգադրությունների պաշտոնական ձևաթղթերի հաշվառման աշխատանքների
իրականացման նկատմամբ.
լգ) վերահսկողություն է իրականացնում էլեկտրոնային կապով պաշտոնական
տեղեկատվության ստացման և առաքման աշխատանքների իրականացման նկատմամբ.
լդ) կատարում է Քարտուղարության աշխատողների աշխատաժամանակի հաշվարկի
տեղեկագրի վարման աշխատանքները.
լե) համապատասխան առաջարկություններով մասնակցում է Քարտուղարության
աշխատողների մասով արձակուրդների ժամանակացույցի կազմման աշխատանքներին.
լզ) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ քննարկում է քաղաքացիների
առաջարկությունները, դիմումներն ու բողոքները, ինչպես նաև պետական կառավարման և
տեղական ինքնակառավարման և այլ մարմինների գրությունները, լուծելով դրանց ընթացքը
օրենքով սահմանված կարգով.
լէ) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ ապահովում է Քարտուղարության
առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր,
առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես
նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր մշակելը.
լը) Աշխատակազմի ղեկավարին առաջարկություններ է ներկայացնում՝ իր
ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու,
վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու և խրախուսելու վերաբերյալ.
լթ) ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է իր անմիջական
ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
լժ) համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Քարտուղարության
քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.
լի) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների
ընդունելություն.
խ) Աշխատակազմի ղեկավարին է ներկայացնում Քարտուղարության աշխատանքային
ծրագրերը.
խա) այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Քարտուղարության առջև
դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ
տեղեկատվություն և նյութեր.
խբ) ստորագրում է Քարտուղարության անունից պատրաստվող փաստաթղթեր.
խգ) Քարտուղարության լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է
առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ
գրություններ.
խդ) Աշխատակազմի ղեկավարին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է
առաջարկություններ՝ Քարտուղարության աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ,
գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև
աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
խե) Քարտուղարության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման
հետ կապված, ինչպես նաև Աշխատակազմի ղեկավարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել
խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների
պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների.
խզ) ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ իր
կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում, ինչպես նաև
պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
խէ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ։
Քարտուղարության պետն ունի Օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ
իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ
պարտականություններ (սահմանափակումներ)։

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2018-06-21 09:29:09