Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի կառուցվածքի գծապատկերը

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի հաստիքացուցակը

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկը

 

Լիլիթ Մուշեղյան

Լիլիթ Մուշեղյան

Զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին

էլ. փոստ

(0237) 6-37-16, 5-08-08 (+374 237) 2 17 29

Կենսագրություն

Ծնվելէ 1979 թվականի օգոստոսի 2-ին, Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքում:
Կրթություն
1996թ. ավարտել է Արմավիրի մարզի Սարդարապատի միջնակարգ դպրոցը:
1996թ. ընդունվել և 2001թ. ավարտել է Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի <<Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն>> ֆակուլտետը` ստանալով ճարտարագետ-շինարարի որակավորում:
2005-2007թթ. հեռակա ուսուցմամբ ավարտել է Եվրասիա միաջազգային համալսարանի <<Կառավարում>> մասնագիտության մագիստրատուրան` ստանալով կառավարման մագիստրոսի որակավորում:

 

Աշխատանքային գործունեություն
2003թ. նոյեմբերի 3-ից աշխատում է ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմում, սկզբում որպես քատուղարության ընդհանուր բաժնի առաջատար մասնագետ (պայմանագրային հիմունքներով), առաջին կարգի մասնագետ, անձնակազմի կառավարման բաժնի առաջատար մասնագետ, 2010թ. մայիսի 19-ից մինչ 2018թ. հունվարի 9-ը՝ զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժնի պետ: 2018թ. հունվարի 9-ից արտամրցութային կարգով նշանակվել է ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժնի պետի պաշտոնին:

Այլ տվյալներ
ՀՀ Արմավիրի մարզպետի 19.05.2010թ. N 174-Ա որոշմամբ շնորհվել է Հայաստանի
Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության երկրորդ դասի խորհրդականի
դասային աստիճան:
ՀՀ Արմավիրի մարզպետի 13.05.2013թ. N 212-Ա որոշմամբ շնորհվել է ավելի բարձր՝ Հայաստանի
Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության առաջին դասի խորհրդականի
դասային աստիճան:
Մասնակցել է մի շարք վերապատրաստումների և դասընթացների:


 

Գործառույթներ / իրավասություններ

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի
զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժնի


I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի (այսուհետ` Մարզպետարան) աշխատակազմի (այսուհետ` Աշխատակազմ) զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության (այսուհետ` Բաժին) կառուցվածքային ստորաբաժանում է:
2. Բաժինն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, քաղաքացիական ծառայության մասին օրենսդրությամբ, «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին», «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները և բողոքները քննարկելու կարգի մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով և կարգադրություններով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և վարչապետի որոշումներով, Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետի (այսուհետ` Մարզպետ) որոշումներով և կարգադրություններով, Աշխատակազմի ղեկավարի հրամաններով, սույն կանոնադրությամբ, ինչպես նաև Բաժնի լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերով:
3. Բաժինը կազմավորում, վերակազմակերպում և նրա գործունեությունը դադարեցնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:
4. Բաժնի կանոնադրությունը հաստատում (փոփոխում) է Մարզպետը:


II. ԲԱԺՆԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

1. Բաժինն իր լիազորությունների շրջանակներում`
1) ապահովում է մարզի զարգացման ծրագրերի մշակման, քննարկման և հաստատման աշխատանքների կատարումը.
2) ապահովում է մարզի զարգացման ծրագրերի ներդաշնակեցումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության երկարաժամկետ և միջնաժամկետ ռազմավարական ծրագրերին` հաշվի առնելով մարզի սոցիալ-տնտեսական վիճակի առանձնահատկությունները.
3) ապահովում է մարզային նշանակության նպատակային ծրագրեր իրականացնող միջազգային և այլ դոնոր կազմակերպությունների ու ծրագրերի հետ համագործակցությունը.
4) յուրաքանչյուր տարվա համար ամփոփում է նախորդ տարվա ծրագրերի կատարողականի վերլուծությունը և կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ համատեղ Աշխատակազմի ղեկավարի միջոցով Մարզպետի հաստատմանն է ներկայացնում ըստ ոլորտների զարգացման տարեկան ծրագիրը.
5) ապահովում է մարզային զարգացման ծրագրերի հրապարակայնությունը, գերակայությունների սահմանման թափանցիկությունը և դրանց մշակման մասնակցությունը.
6) իրականացնում է ծրագրային քաղաքականության վերլուծություն, ցուցանիշների և թիրախների վերհանում և ազդեցությունների գնահատում.
7) ապահովում է մարզի սոցիալ-տնտեսական վիճակի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրումը Մարզպետին.
8) ապահովում է իրեն վերապահված Մարզպետարանի ինտերնետային էջի սպասարկումը` իրազեկելով ազգաբնակչությանը մարզի զարգացման ծրագրերի վերաբերյալ.
9) ապահովում է Մարզպետի և Աշխատակազմի ղեկավարի մոտ զարգացման ծրագրերի շուրջ անցկացված խորհրդակցությունների, հանդիպումների կազմակերպման աշխատանքները և դրանց ընթացքում տրված հանձնարարականների կատարումը.
10) ապահովում է մարզի, մարզի համայնքների և այլ երկրների համապատասխան տարածքային և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համագործակցության աշխատանքների կազմակերպումը, ցուցաբերում է աջակցություն տեղական ինքնակառավարման մարմիններին համայնքային զարգացման ծրագրերի կազմման գործընթացում.
11) ապահովում է մասնավոր հատվածի, փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացմանն ուղղված համագործակցության կազմակերպումը.
12) ապահովում է զարգացման ծրագրի մոնիտորինգի և գնահատման աշխատանքների իրականացում.
13) ապահովում է մարզային ենթակառուցվածքների (ճանապարհներ, ջրային տնտեսություն, գազամատակարարում և այլն) զարգացմանն ուղղված ծրագրերի մշակումը և նպաստում դրանց իրականացմանը.
14) ապահովում է գյուղատնտեսության, բնապահպանության, արդյունաբերության ոլորտների զարգացման գերակայությունների, զարգացման միտումների վերլուծությունն ու այդ ոլորտների զարգացմանն ուղղված ծրագրերի մշակումը և նպաստում դրանց իրականացմանը.
15) ապահովում է սոցիալական ոլորտի (կրթություն, առողջապահություն, մշակույթ, սպորտ և սոցիալական պաշտպանություն) զարգացման միտումների ու գերակայությունների որոշումը և ոլորտների զարգացմանն ուղղված ծրագրերի մշակումը և նպաստում դրանց իրականացմանը.
16) ապահովում է քաղաքաշինության ոլորտի զարգացման միտումներն ու գերակայությունների որոշումը և զարգացմանն ուղղված ծրագրերի մշակումը և նպաստում դրանց իրականացմանը.
17) ապահովում է ոլորտին վերաբերող տեղեկատվական հոսքերի կառավարումը` համայնքներից, հասարակական և մասնագիտական կառույցներից ստանում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն նրանց կողմից իրականացվող ծրագրերի մասին` մարզային զարգացման տեղեկատվական բազան համալրված վարելու, ինչպես նաև Մարզպետի զարգացման ծրագրի իրականացման մասին տարեկան հաշվետվությունը նախապատրաստելու և ներկայացնելու համար:
18) ապահովում է մասնացությունը մարզում զբոսաշրջության ոլորտի պետական քաղաքականության մշակման և իրականացման աշխատանքներին.
19) ապահովում է մարզում զբոսաշրջության ոլորտի վիճակագրական և այլ վերլուծությունների իրականացման, համապատասխան առաջարկությունների և հաշվետվությունների մշակման և լիազոր պետական մարմնին ներկայացման աշխատանքները.
20) ապահովում է մասնակցությունը զբոսաշրջության ոլորտի գրանցամատյանների կազմման, վարման, թարմացման, վարչական ռեգիստրի ներդրման, վարման և տեղակատվական բազայի (այդ թվում՝ սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման) ստեղծման գործընթացներին.
21) մարզպետի հանձնարարությամբ ներկայացնում է մարզը այլ երկրների համապատասխան մարմինների և միջազգային զբոսաշրջային կազմակերպությունների հետ հարաբերություններում:

 

III. ԲԱԺՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ,
ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄԸ


1. Բաժինն իր գործունեությունն իրականացնում է Մարզպետարանի հաստիքացուցակով նախատեսված կազմով:
2. Բաժնի կառավարումն իրականացնում է Մարզպետը:
3. Բաժնի գործունեությունը կազմակերպում և ղեկավարում է Աշխատակազմի ղեկավարը:
4. Բաժնի ընթացիկ գործունեությունը կազմակերպում և ղեկավարում է Բաժնի պետը:
5. Բաժնի պետի և աշխատողների աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման պատասխանատվության, որոշումներ կայացնելու լիազորությունների, շփումների և ներկայացուցչության, խնդիրների բարդության և դրանց ստեղծագործական լուծման, գիտելիքների և հմտությունների, իրավունքների և պարտականությունների, քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճանի հետ կապված դրույթները սահմանվում է նրանց կողմից զբաղեցվող քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերով:

 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2023-02-06 17:03:26