Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի կառուցվածքի գծապատկերը

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի հաստիքացուցակը

Լիլիթ Մուշեղյան

Լիլիթ Մուշեղյան

Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժնի պետ

էլ. փոստ

(0237) 6-37-16, 5-08-08 (+374 237) 2 42 62

Կենսագրություն

Ծնվելէ 1979 թվականի օգոստոսի 2-ին, Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքում:
Կրթություն
1996թ. ավարտել է Արմավիրի մարզի Սարդարապատի միջնակարգ դպրոցը:
1996թ. ընդունվել և 2001թ. ավարտել է Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի <<Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն>> ֆակուլտետը` ստանալով ճարտարագետ-շինարարի որակավորում:
2005-2007թթ. հեռակա ուսուցմամբ ավարտել է Եվրասիա միաջազգային համալսարանի <<Կառավարում>> մասնագիտության մագիստրատուրան` ստանալով կառավարման մագիստրոսի որակավորում:

Աշխատանքային գործունեություն

2003թ. նոյեմբերի 3-ից աշխատում է ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմում, սկզբում որպես քատուղարության ընդհանուր բաժնի առաջատար մասնագետ /պայմանագրային հիմունքներով/, առաջին կարգի մասնագետ, անձնակազմի կառավարման բաժնի առաջատար մասնագետ, իսկ 2010թ. մայիսի 19-ից մինչ օրս` զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժնի պետ:

Այլ տվյալներ

ՀՀ Արմավիրի մարզպետի 19.05.2010թ. N 174-Ա որոշմամբ ստացել է Հայաստանի
Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության երկրորդ դասի խորհրդականի
դասային աստիճան:
Մասնակցել է մի շարք վերապատրաստումների և դասընթացների:
 

Գործառույթներ / իրավասություններ

 Բաժնի պետը ՝
ա) կազմակերպում է մարզի զարգացման ծրագրերի մշակման, քննարկման և հաստատման աշխատանքների կատարումը.
բ) ապահովում է մարզի զարգացման ծրագրերի ներդաշնակեցումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության երկարաժամկետ և միջնաժամկետ ռազմավարական ծրագրերին` հաշվի առնելով մարզի սոցիալ-տնտեսական վիճակի առանձնահատկությունները.
գ) կազմակերպում և ղեկավարում է մարզային նշանակության նպատակային ծրագրեր իրականացնող միջազգային և այլ դոնոր կազմակերպությունների ու ծրագրերի հետ համագործակցության աշխատանքները.
դ) կազմակերպում է յուրաքանչյուր տարվա համար նախորդ տարվա ծրագրերի կատարողականի վերլուծության ամփոփման աշխատանքները և կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ համատեղ Աշխատակազմի ղեկավարի միջոցով Մարզպետի հաստատմանն է ներկայացնում ըստ ոլորտների զարգացման տարեկան ծրագիրը.
ե) ապահովում է մարզային զարգացման ծրագրերի հրապարակայնությունը, գերակայությունների սահմանման թափանցիկությունը և դրանց մշակման իրականացումը.
զ) կազմակերպում է ծրագրային քաղաքականության վերլուծության, ցուցանիշների և թիրախների վերհանման և ազդեցությունների գնահատման գործառույթները.
է) Մարզպետին անհրաժեշտ տեղեկատվություն է տրամադրում մարզի սոցիալ-տնտեսական վիճակի վերաբերյալ.
ը) կազմակերպում է Բաժնին վերապահված Մարզպետարանի ինտերնետային էջի սպասարկման աշխատանքները` իրազեկելով ազգաբնակչությանը մարզի զարգացման ծրագրերի վերաբերյալ.
թ) կազմակերպում է Մարզպետի և Աշխատակազմի ղեկավարի մոտ զարգացման ծրագրերի շուրջ անցկացված խորհրդակցությունների, հանդիպումների կազմակեպման աշխատանքները և ապահովում դրանց ընթացքում տրված հանձնարարականների կատարումը.
ժ) կազմակերպում է մարզի, մարզի համայնքների և այլ երկրների համապատասխան տարածքային և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համագործակցության աշխատանքները.
ժա) կազմակերպում է մասնավոր հատվածի, փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացմանն ուղղված համագործակցության աշխատանքները.
ժբ) կազմակերպում և ղեկավարում է զարգացման ծրագրի մոնիտորինգի և գնահատման աշխատանքները.
ժգ) կազմակերպում է մարզային ենթակառուցվածքների (ճանապարհներ, ջրային տնտեսություն, գազամատակարարում և այլն) զարգացմանն ուղղված ծրագրերի մշակման աշխատանքները և նպաստում դրանց իրականացմանը.
ժդ) կազմակերպում է գյուղատնտեսության, բնապահպանության, արդյունաբերության ոլորտների զարգացման գերակայությունների, զարգացման միտումների վերլուծությանն ու այդ ոլորտների զարգացմանն ուղղված ծրագրերի մշակման աշխատանքները և նպաստում դրանց իրականացմանը.
ժե) որոշում է սոցիալական ոլորտի (կրթություն, առողջապահություն, մշակույթ, սպորտ և սոցիալական պաշտպանություն) զարգացման միտումներն ու գերակայությունները և կազմակերպում ոլորտների զարգացմանն ուղղված ծրագրերի մշակման աշխատանքները` նպաստելով դրանց իրականացմանը.
ժզ) որոշում է քաղաքաշինության ոլորտի զարգացման միտումներն ու գերակայությունները և կազմակերպում զարգացմանն ուղղված ծրագրերի մշակման աշխատանքները` նպաստելով դրանց իրականացմանը.
ժէ) կազմակերպում է ոլորտին վերաբերող տեղեկատվական հոսքերի կառավարումը` համայնքներից, հասարակական և մասնագիտական կառույցներից ստանում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն նրանց կողմից իրականացվող ծրագրերի մասին` մարզային զարգացման տեղեկատվական բազան համալրված վարելու, ինչպես նաև Մարզպետի զարգացման ծրագրի իրականացման մասին տարեկան հաշվետվությունը նախապատրաստելու և ներկայացնելու համար.
ժը) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ քննարկում է քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումներն ու բողոքները, ինչպես նաև պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման և այլ մարմինների գրությունները, լուծելով դրանց ընթացքը օրենքով սահմանված կարգով.
ժթ) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ ապահովում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր մշակելը.
ի) Աշխատակազմի ղեկավարին առաջարկություններ է ներկայացնում՝ իր ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու և խրախուսելու վերաբերյալ.
իա) ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողի ծառայողական բնութագիրը.
իբ) համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Բաժնի քաղաքացիական ծառայողի բացակայության դեպքում նրան փոխարինելու մասին.
իգ) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
իդ) Աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացնում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերը.
իե) այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
իզ) ստորագրում է Բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթեր.
իէ) Բաժնի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
իը) Աշխատակազմի ղեկավարին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.

իթ) Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, ինչպես նաև Աշխատակազմի ղեկավարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների.
իժ) ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
լ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ։
Բաժնի պետն ունի Օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ)։
 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2018-06-21 09:29:09