Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի կառուցվածքի գծապատկերը

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի հաստիքացուցակը

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկը

 

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչություն

Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ` Վարազդատ Մկրտչյան

(0237) 6-37-16, 5-08-08 (+374 237) 2 24 12   էլ. փոստ

                  

 

                                    ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության


1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի (այսուհետ` Մարզպետարան) աշխատակազմի (այսուհետ` Աշխատակազմ) ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչությունը (այսուհետ` Վարչություն) կառուցվածքային ստորաբաժանում է։
2. Վարչությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, քաղաքացիական ծառայության մասին օրենսդրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությամբ, «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին», «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին», «Գանձապետական համակարգի մասին», «Գնումների մասին», «Եկամտահարկի մասին», «Հաշվապահական հաշվառման մասին», «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին», «Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին», «Քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները և բողոքները քննարկելու կարգի մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով և կարգադրություններով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և վարչապետի որոշումներով, Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետի (այսուհետ` Մարզպետ) որոշումներով և կարգադրություններով, Աշխատակազմի ղեկավարի հրամաններով, սույն կանոնադրությամբ, ինչպես նաև Վարչության լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերով։
3. Վարչությունը կազմավորում, վերակազմակերպում և նրա գործունեությունը դադարեցնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։
4. Վարչության կանոնադրությունը հաստատում (փոփոխում) է Մարզպետը։

2. ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
5. Վարչությունն իր լիազորությունների շրջանակներում`
1) մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի` մարզին վերաբերող հատվածի կազմման, պետական բյուջեի մարզին վերաբերող հատվածի եկամուտների և ծախսերի պլանավորման աշխատանքներին.
2) մասնակցում է Մարզպետարանի ենթակայության ներքո գտնվող պետական ոչ առևտրային և առևտրային կազմակերպությունների տարեկան ծախսերի նախահաշիվների կազմման աշխատանքներին.
3) սահմանված կարգով մշակում և Աշխատակազմի ղեկավարի միջոցով Մարզպետի քննարկմանն է ներկայացնում առաջարկություններ պետական բյուջեի նախագծի՝ մարզին վերաբերող հատվածի, ինչպես նաև մարզի համայնքների բյուջեներին պետական բյուջեից հատկացումների վերաբերյալ.
4) տնօրինում է պետական բյուջեից մարզին հատկացված միջոցները, վերահսկում այդ միջոցների նպատակային օգտագործումը.
5) սահմանված կարգով վերահսկում է պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին հատկացված միջոցների ընթացիկ ֆինանսավորումը և դրանց նպատակային օգտագործումը, ինչպես նաև համայնքներում և միջհամայնքային միավորումներում իրականացնում է ֆինանսատնտեսագիտական ստուգում.
6) աջակցում և մեթոդական օգնություն է ցույց տալիս տեղական ինքնակառավարման մարմիններին՝ համայնքի բյուջեի նախագծի նախապատրաստման ընթացքում.
7) Աշխատակազմի ղեկավարի միջոցով Մարզպետին է ներկայացնում հաշվետվություններ Վարչության կատարած աշխատանքների վերաբերյալ.
8) օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վերահսկում է ֆինանսների բնագավառում պետության կողմից համայնքներին պատվիրակված լիազորությունների կատարման ընթացքը և պարտադիր լիազորությունների կատարումը.
9) նախապատրաստում է ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման ոլորտին վերաբերող Մարզպետի որոշումների, կարգադրությունների և Աշխատակազմի ղեկավարի հրամանների նախագծերը և դրանք ներկայացնում ստորագրման.
10) կազմում, ամփոփում և ներկայացնում է հաջորդ տարվա պետական բյուջեի հաշվին Մարզպետարանի պատվիրատվությամբ կատարվող ծախսերի բյուջետային ծրագրավորման հայտերը.
11) կազմակերպում է գնման գործընթացը և ապահովում այդ աշխատանքների մրցակցային արդյունավետ, թափանցիկ, հրապարակային և ոչ խտրական հիմունքներով իրականացումը.
12) սահմանված կարգով նախապատրաստում և առաջարկություններ է ներկայացնում Մարզպետին` մարզում պետական կառավարման իրականացման համար պետական բյուջեից անհրաժեշտ ամենամյա հատկացումների վերաբերյալ.
13) սահմանված կարգով մասնակցում է պետական բյուջեի նախագծի, ինչպես նաև կառավարության տարածքային քաղաքականության մշակման աշխատանքներին.
14) իրականացնում է Մարզպետարանի ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ներկայացրած տարիֆիկացիոն (վարձաչափային) մատյանների, տարեկան նախահաշիվների (պետական պատվեր և արտաբյուջետային միջոցներ), հաստիքացուցակների և դրանցում կատարված փոփոխությունների ուսումնասիրության և վերլուծության աշխատանքները.
15) իրականացնում է Մարզպետարանի ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի կազմման և կրթության, մշակույթի, քաղաքաշինության, ճանապարհաշինության միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի ամփոփման աշխատանքները.
16) իրականացնում է Մարզպետարանի ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսագիտական գործունեության ծրագրային ցուցանիշների ամփոփման աշխատանքները.
17) ապահովում է Մարզպետարանի ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների աշակերտների փաստացի թվաքանակի պետական լիազոր մարմին ներկայացման և Մարզպետարանի ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների տվյալ տարվա բյուջետային հատկացումների վերահաշվարկի աշխատանքների իրականացումը.
18) իրականացնում է մարզային ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսագիտական գործունեության վերաբերյալ ներկայացված տարեկան և եռամսյակային հաշվետվությունների տնտեսումների և գերածախսերի վերաբերյալ վերլուծման և համապատասխան զեկուցագրերի կազմման աշխատանքները.
19) իրականացնում է տարեկան և եռամսյակային ֆինանսատնտեսագիտական գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունները ոչ պատշաճ ձևով ներկայացրած պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հաշվետվությունների ստուգման, տնտեսումների և գերածախսերի բացահայտման, համապատասխան զեկուցագրերի և գրությունների կազմման աշխատանքները.
20) իրականացնում է մարզի համայնքների ղեկավարների կողմից ստացված գույքային հարկերի հաշվառման համար հայտ-պահանջագրերի վերլուծման, ամփոփման և մինչև հաշվետու տարվա մարտի 1-ը ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ընդհանուր հայտ-պահանջագրի ներկայացման աշխատանքները.
21) իրականացնում է մարզի համայնքների բյուջեների եկամուտները նվազեցնող` ՀՀ օրենքների կիրարկման համար պահանջվող տեղեկատվության հավաքագրման, ստուգման և ըստ համայնքների ամփոփման աշխատանքները.
22) իրականացնում է յուրաքանչյուր ամիս մարզի համայնքների բյուջեների եկամուտների և ծախսերի կատարման վերաբերյալ ամսեկան, եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունների կազմման, վերլուծման, ամփոփման և համապատասխան մարմիններ ներկայացնելու աշխատանքները.
23) իրականացնում է Մարզպետարանի ենթակայության առևտրային կազմակերպությունների եռամսյակային և տարեկան ֆինանսատնտեսագիտական մոնիթորինգի վերաբերյալ ցուցանիշների ճշգրտման, ամփոփման և ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն ներկայացման աշխատանքները.
24) իրականացնում է ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն ներկայացվող Մարզպետարանի ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների, ինչպես նաև պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնետոմսեր ունեցող իրավաբանական անձանց և հիմնական միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման և ամփոփման աշխատանքները.
25) իրականացնում է Մարզպետարանի ենթակայության կազմակերպությունների սահմանված կարգով լուծարման, գույքի գնահատման համար ելակետային տվյալների փաթեթների կազմման աշխատանքները.
26) իրականացնում է Մարզպետարանի կողմից օրենսդրությամբ նախատեսված ֆինանսական միջոցների հավաքագրման աշխատանքները.
27) իրականացնում է մարզի համայնքների հաստատված բյուջեների ընդունման, ամփոփման և մարզի ամփոփ բյուջեի կազմման աշխատանքները.
28) իրականացնում է ըստ ծրագրերի ՀՀ ֆինանսների նախարարություն մարզային ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների տարեկան և եռամսյակային ֆինանսատնտեսագիտական գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունների ամփոփների կազմման, ամփոփման և ներկայացման աշխատանքները.
29) իրականացնում է հաշվապահական հաշվառումը վարելու և Աշխատակազմի ֆինանսական, հարկային, վիճակագրական պարտադիր վճարների մասին հաշվետվությունները ժամանակին կազմելու աշխատանքները.
30) իրականացնում է յուրաքանչյուր ամիս պետական բյուջեի միջոցներով Մարզպետարանի պատվիրատվությամբ իրականացվող ծրագրերի ֆինանսավորման հայտերի կազմման աշխատանքները.
31) իրականացնում է «Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ» ծախսային ծրագրի իրականացման ընթացքում յուրաքանչյուր ամիս պատվիրատուներից ստացված ֆինանսավորման հայտերի, ամսեկան հաշվետվությունների ստուգման, ամփոփման և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ներկայացման աշխատանքները.
32) իրականացնում է «Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ» ծախսային ծրագրի ուղեկցման աշխատանքների հատկացված գումարի` ըստ առանձին տնտեսագիտական հոդվածների հաշվարկ-հիմնավորման կազմման և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ներկայացման աշխատանքները.
33) համայնքի բյուջեի հաշվեկշռված լինելու դեպքում համայնքի բյուջետային գործընթացի նկատմամբ իրականացնում է իրավական վերահսկողություն.
34) կազմակերպում է Աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական գործընթացը.
35) իրականացնում է Աշխատակազմում հաշվապահական հաշվառում և ապահովում է հաշվապահական հաշվառման գրանցումների մեջ անհամապատասխանության բացահայտման ու դրանց ճշգրտման աշխատանքները.
36) իրականացնում է պետական բյուջեով նախատեսված` Մարզպետարանի կողմից իրականացվող ծրագրերի հաշվապահական հաշվառման ֆինանսական հաշվետվությունների (ամսեկան, եռամսյակային, տարեկան) կազմման և լիազոր մարմիններ ներկայացման աշխատանքները.
37) հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների տվյալների արժանահավատությունն ապահովելու նպատակով Մարզպետարանում անցկացնում է ակտիվների և պարտավորությունների գույքագրում.
38) իրականացնում է ֆինանսների բնագավառում իրավական ակտերի պահանջների համապատասխանության գնահատում.
39) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում ամսեկան, եռամսյակային և տարեկան հաշվետվություններ է կազմում` համապատասխան մարմիններ ներկայացնելու համար.
40) վերահսկողություն է իրականացնում մարզային ենթակայության կազմակերպությունների կողմից բյուջետային միջոցների նպատակային օգտագործման և հաստատված նախահաշիվների կատարման նկատմամբ.
41) վերահսկողություն է իրականացնում մարզային ենթակայությամբ գործող կազմակերպություններին ամրացված և սեփականություն հանդիսացող գույքի օգտագործման և տիրապետման օրինականության նկատմամբ.
42) ամենամյա հաշվետվություններ է ներկայացնում Մարզպետին` իր գործունեության և մարզի ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին ներկայացնելու համար.
43) իրականացնում է տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեի առանձին ծրագրերով մարզին հատկացված միջոցների շրջանակներում նախահաշիվների, ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցերի կազմման և ճշգրտման աշխատանքները։


3. ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ, ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

6. Վարչությունը կազմված է հաշվապահական հաշվառման բաժնից և ֆինանսատնտեսագիտական բաժնից։
7. Վարչությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Մարզպետարանի հաստիքացուցակով նախատեսված կազմով։
8. Վարչության կառավարումն իրականացնում է Մարզպետը։
9. Վարչության գործունեությունը կազմակերպում և ղեկավարում է Աշխատակազմի ղեկավարը։
10. Վարչության ընթացիկ գործունեությունը կազմակերպում և ղեկավարում է Վարչության պետը։
11. Վարչության պետի և աշխատողների աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման պատասխանատվության, որոշումներ կայացնելու լիազորությունների, շփումների և ներկայացուցչության, խնդիրների բարդության և դրանց ստեղծագործական լուծման, գիտելիքների և հմտությունների, իրավունքների և պարտականությունների, քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճանի հետ կապված դրույթները սահմանվում է նրանց կողմից զբաղեցվող քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերով։ 

Ֆինանստնտեսագիտական բաժին
Ֆինանսական բաժնի պետ` Անտոնինա Վասիլյան

  էլ. փոստ

Հաշվապահական հաշվառման բաժին
Հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ` Արայիկ Հակոբյան

  էլ. փոստ

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2023-02-06 17:03:26