Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի կառուցվածքի գծապատկերը

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի հաստիքացուցակը

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկը

 

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն

Մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ` Սոնյա Բուդաղյան

(0237) 6-37-16, 5-08-08 (+374 237) 2 20 35   էլ. փոստ

                          ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության


1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1. Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչությունը /այսուհետ Վարչություն/ ստեղծվել է ՀՀ կառավարության 2002թ. սեպտեմբերի 19-ի «ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասին» թիվ 1793-Ն որոշման համաձայն։
1.2. Վարչությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է ՀՀ օրենսդրությամբ, Արմավիրի մարզպետի որոշումներով ու կարգադրություններով և սույն կանոնադրությամբ։ Վարչության համար պարտադիր է նաև հանրապետական համապատասխան մարմինների իրենց իրավասության շրջանակներում տրված ցուցումների ու գիտա-մեթոդական հրահանգների կատարումը։
1.3. Վարչության միջոցով մարզպետն կոորդինացնում է ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի ենթակայության կրթական, մշակույթի և սպորտի պահանջներն իրականացնող կառույցներում կրթության, դաստիարակության, մշակույթի և սպորտի կազմակերպման գործը, այն բնագավառների կառավարումը, որոնց կազմակերպումն ու իրականացումը, սույն կանոնադրույանը համապատասխան, կազմում են Վարչության գործառույթների բովանդակությունը։
1.4. Վարչությունն Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի ստորաբաժանում է, չունի իրավաբանական անձի կարգավիճակ և անմիջականորեն ենթարկվում է Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարին, կատարում է մարզպետի, նրա տեղակալի հանձնարարությունները։
1.5. Վարչության գործունեության կառավարումն իրականացնում է մարզպետը, իսկ ղեկավարումը՝ մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարը։
1.6. Վարչության փոխհարաբերություններն Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի այլ ստորաբաժանումների հետ կարգավորվում են Արմավիրի մարզպետարանի կանոնադրության պահանջներին, մարզպետի որոշումներին ու կարգադրություններին, մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարի հրամաններին ու ցուցումներին համապատասխան։


2. ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Վարչության հիմնախնդիրներն են՝
2.1. ՀՀ օրենսդրությամբ և մարզպետարանի կանոնադրությամբ մարզպետի լիազորությունների իրականացման կազմակերպումը, կրթության, մշակույթի և սպորտի բնագավառներում մարզպետի գործունեության օպերատիվության ու արդյունավետության ապահովումը։
2.2. Պետական կրթական ծրագրերի իրականացումը, մարզի տարածքում գործող կրթության, մշակույթի և սպորտային կազմակերպությունների համաձայնեցված ու համատեղ գործունեության կազմակերպումը և կոորդինացումը, ուսման և դաստիարակության խնդիրների պետական պահանջներին համապատասխանեցումը և, մարզպետի ու մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ անհրաժեշտ հսկողության ապահովումը։
2.3. Արմավիրի մարզային ենթակայության ,կրթական, մշակութային և սպորտային հաստատությունների, շենքերի վերանորոգման, կառուցման, պահպանման ու շահագործման կազմակերպումը։

3.ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆՆ ԻՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ

Մարզպետի և մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ՝
3.1. Կազմակերպում է նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի երեխաների հաշվառումը։
3.2. Ապահովում է դպրոցական երեխաների ընդգրկումը կրթական հաստատություններում։
3.3. Կազմակերպում է Արմավիրի մարզային ենթակայության կրթական հաստատությունների գործունեությունն ու ուսումնա-դաստիարակչական աշխատանքները։
3.4. Մշակում և մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարի քննրակմանն է ներկայացնում կրթության համակարգի զարգացման տարեկան և հեռանկարային ծրագրերի նախագծերը, ինչպես նաև ուսումնամեթոդական բազայի ամրապնդման վերաբերյալ միջոցառումներն ու ապահովում դրանց իրականացումը։
3.5. Կազմակերպում է պետական կրթական հաստատությունների շենքերի կառուցումը, ընթացիկ վերանորոգումը, պահպանումն ու շահագործումը։
3.6. Յուրաքանչյուր տարի սահմանված կարգով հաստատում է ուսուցիչների, դաստիարակների և պետական կրթական հաստատությունների այլ աշխատողների տարիֆիկացիան։
3.7. Կոորդինացնում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեությունը կրթական ոլորտում։
3.8. Աշխատանք է տանում մարզային ենթակայության պետական կրթական հաստատությունները մանկավարժական կադրերով համալրելու ուղղությամբ։
3.9. Առողջապահական մարմինների հետ համատեղ վերահսկում է մարզային ենթակայության կրթական հաստատություններում երեխաների առողջության պահպանման համար համապատասխան պայմանների ստեղծման և անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացման գործը։
3.10. Կազմակերպում է մարզային ենթակայության կրթական հաստատություններին անհրաժեշտ դասագրքերով, ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկներով ու նորակառույց փաստաթղթերով, ուսումնական գույքով ապահովելու գործը։
3.11. Կազմակերպում է առարկայական օլիմպիադաներ, մարզա-մշակութային միջոցառումներ, մրցույթներ, աշխատանք է տանում երեխաների հանգստի ու ժամանցի կազմակերպման ուղղությամբ։
3.12. Նախապատրաստում և կազմակերպում է հրավիրվող խորհրդկացություններն ու սեմինարները, աջակցում հանրապետական և մարզային միջոցաոռւմների, սպարտակիադաների, մրցաշարերի անցկացմանը։
3.13. Իրականացնում է ՀՀ Օրենսդրությամբ և մարզպետի որոշումներով ու կարգադրություններով այլ հանձնարարություններ, լիազորություններ։
3.14. Կազմակերպում է հարց ու պատասխանի, մեծարման, թեմատիկ, հանգստի ու պարերի երեկոներ ու ցերեկույթներ, համերգներ, թատերական ներկայացումներ։
3.15. Կազմակերպում է պրոֆեսիոնալ և ինքնուս նկարիչների ցուցահանդեսներ, ընդունում ինչպես ինքնագործ, այնպես էլ պրոֆեսիոնալ պարային, ժողգործիքների համույթներ, թատերական խմբեր։
3.16. Ակտիվորեն պրոպագանդում է ֆիզիկական կուլտուրան և սպորտը, կազմակերպում մարզային ֆիզկուլտ-մարզական և պաշտպանական մասսայական մրցաշարեր և մասսայական միջոցառումներ։
3.17. Նպաստում է մանկական երաժշտական և գեղարվեստական դպրոցների նպատակային գործունեությանը, ցույց տալիս մեթոդական և մասնագիտական օգնություն։
3.18. Կազմակերպում է պետական, ազգային ու այլ տոների հետ կապված զանգվածային միջոցառումներ, նպաստւոմ ազգային ավանդական ծեսերի վերականգնմանն ու պետական մշակութային և սպորտային կազմակերպությունների գործունեության համապատասխանությունն օրենսդրությանը, աջակցում է հանրապետական օլիմպիադաների, սպորտային մրցաշարերի կազմակերպմանը։
3.19. Իրականացնում է օրենքով սահմանված լիազորություններ պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության և օգտագործման ուղղությամբ։
3.20. Կազմակերպում է մարզային ենթակայության մշակութային ու սպորտային օբյեկտների կառուցումը, հագստի գոտիների ստեղծումը, պահպանումն ու շահագործումը։
3.21. Համագործակցում է մարզի տարածքում գործող պետական գրանցում ունեցող կրոնական կազմակերպությունների հետ։

4. ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ և ՍՊՈՐՏԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

 

4.1. Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության գործունեությունն իրականացվում է աշխատանքային ծրագրերին համապատասխան։
4.2. Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության աշխատանքային ծրագրերը կազմվում են կրթական բնագավառի համար, հունվար-դեկտեմբեր ամիսների ընդգրկմամբ։ Ծրագրերը կազմվում են ըստ եռամսյակների։
4.3. Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության աշխատանքային ծրագրերը մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարի ներկայացմամբ հաստատում է մարզպետը։ Մարզպետը կարող է փոփոխություններ կատարել վարչության աշխատանքային ծրագրերում։
4.4. Յուրաքանչյուր տարվա ավարտից հետո վարչությունը մարզպետին է ներկայացնում հաշվետվություն՝ տարեկան աշխատանքային ծրագրերի կատարման վերաբերյալ։

5. ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ և ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

5.1. Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կառուցվածքը և կանոնադրությունը հաստատում է մարզպետը։
5.2. Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության աշխատակազմը՝ մարզպետարանի աշխատողների հաստիքային թվաքանակի շրջանակներում հաստատում է մարզպետը։
5.3. Վարչության պետին, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, պաշտոնի է նշանակում և ազատում զբաղեցրած պաշտոնից մարզպետը։ Վարչության մյուս աշխատակիցներին սահմանաված կարգով պաշտոնի է նշանակում և ազատում է զաբղեցրած պաշտոնից մազրպետարանի աշխատակզմի ղեկավարը։

6. ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
6.1. Բաշխում է Վարչության աշխատողների իրավասությունները՝ ֆունկցիոնալ պարտականությունները աշխատակիցների միջև, ներկայացնում է նրան խրախուսման և կարգապահական տույժի, Վարչության իրավասությանը վերաբերվող հարցերի գծով ապահովում է մարզպետի որոշումների կատարումը, մազրպետարանի աշխատակազմի ղեկավարին է ներկայացնում Վարչության իրավասությանը վերաբերվող հարցերի գծով մարզպետի որոշումների նախագծերը։
6.2. Ապահովում է մարզպետի որոշումների և ՀՀ Կրթուայն և Գիտության, ՀՀ մշակույթի, սպորտի և երիտասադարդության նախարարությունների որոշումների և հրահանգների կատարումը՝ մարզպետի, մարզպետի տեղակալի և մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ։
6.3. Ամենամսյա և ընթացիկ հաշվետվություններ է ներկայացնում մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարին մարզային ենթակայության կրթական, մշակութային և սպորտի հաստատությունների գործունեության և այդ համակարգի վիճակի մասին։
6.4. Մարզային ենթակայության կրթական, մշակույթի և սպորտի հաստատությունների տնօրեններին՝ օրենսդրությանը հակասող հրամանների ու որոշումների վերացման և կասեցման վերաբերյալ առաջարկություններ է ներկայացնում մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարին։


7. ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ և ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ

7.1. Վարչության կառուցվածքային փոփոխությունը և գործունեության դադարեցումն իրականացվում է ՀՀ Օրենսդրությամբ և մարզպետարանի կանոնադրությամբ սահմանված կարգով։

 


 

Կրթության բաժին
Կրթության բաժնի պետ` Նաիրա Սարգսյան

(0237) 6-37-16, 5-08-08 (+374 237) 2 20 35   էլ. փոստ

Մշակույթի և սպորտի բաժին
Մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ` Արմեն Թովմասյան

(0237) 6-37-16, 5-08-08 (+374 237) 2 20 35   էլ. փոստ

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2023-02-06 17:03:26