Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի կառուցվածքի գծապատկերը

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի հաստիքացուցակը

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկը

 

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն

Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ` Հովհաննես Հարությունյան

(0237) 6-37-16, 5-08-08 թեժ գիծ (+374 237) 2 11 57   էլ. փոստ


                             ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության


1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի (այսուհետ` Մարզպետարան) աշխատակազմի (այսուհետ` Աշխատակազմ) առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչությունը (այսուհետ` Վարչություն) կառուցվածքային ստորաբաժանում է։
2. Վարչությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, քաղաքացիական ծառայության մասին օրենսդրությամբ, «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին», «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին», «Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին», «Սոցիալական ապահովության քարտերի մասին», «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին», «Փախստականների մասին», «Բռնադատվածների մասին», «Քաղաքացիների առաջարկություները, դիմումները և բողոքները քննարկելու կարգի մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին», «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով և կարգադրություններով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և վարչապետի որոշումներով, Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետի (այսուհետ` Մարզպետ) որոշումներով և կարգադրություններով, Աշխատակազմի ղեկավարի հրամաններով, սույն կանոնադրությամբ, ինչպես նաև Վարչության լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերով։
3. Վարչությունը կազմավորում, վերակազմակերպում և նրա գործունեությունը դադարեցնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։
4. Վարչության կանոնադրությունը հաստատում (փոփոխում) է Մարզպետը։

2. ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
5. Վարչությունն իր լիազորությունների շրջանակներում`
1) առողջապահության բնագավառում իրագործում է պետական առողջապահական ծրագրերը.
2) կազմակերպում է մարզային ենթակայության պետական առողջապահական հաստատությունների աշխատանքը.
3) օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովում է բնակչության անվճար բուժօգնության իրականացումը.
4) վերահսկում է ոչ պետական առողջապահական հաստատությունների գործունեության համապատասխանությունը օրենսդրությանը.
5) ե) մարզի տարածքում կազմակերպում և իրականացնում է հակահամաճարակային և կարանտինային միջոցառումներ.
6) կազմակերպում է սանիտարահիգիենիկ միջոցառումներ` վարակիչ և զանգվածային ոչ վարակիչ հիվանդությունների ու թունավորումների կանխարգելման նպատակով.
7) աջակցում է առողջապահության բնագավառում պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային ծառայության մարմիններին` բնակավայրերի ջրամատակարարման աղբյուրների, բնակելի շենքերի, դպրոցների և այլ օբյեկտների սանիտարական վիճակի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելիս.
8) կազմակերպում է մարզի բնակչության առողջական վիճակի ուսումնասիրության, առողջապահության զարգացման հիմնական ուղիների մշակման աշխատանքները և միջոցներ է ձեռնարկում հիվանդությունների, հաշմանդամության ու մահացության նվազեցման ուղղությամբ, ինչպես նաև ապահովում է մարդկանց կյանքի տևողության ավելացմանն ուղղված հետագա ծրագրերի իրականացումը.
9) մեթոդական և գործնական օգնություն է ցույց տալիս մարզի առողջապահական հիմնարկների աշխատանքների կազմակերպմանը.
10) կազմակերպում է պետության կողմից երաշխավորված անվճար բուժօգնության և սպասարկման շրջանակներում տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի ազգային ծրագրի իրականացման աշխատանքները.
11) կազմակերպում է ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական ծրագրի իրականացման աշխատանքները.
12) ապահովում է մարզի ԱԱՊ համակարգում հավաքագրված բնակչության մարզային ավտոմատացված ռեգիստրի (բազայի) թարմացման աշխատանքները.
13) աջակցում է մարզի բուժհաստատություններում դեղերի և բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռքբերման, բաշխման աշխատանքների իրականացմանը.
14) կազմակերպում և վերահսկում է ծննդօգնության պետական հավաստագրի ներդրման գործընթացը.
15) կազմակերպում է մարզպետարանի ենթակայության բուժհաստատությունների գործադիր տնօրենների և վերստուգողների ատեստավորումների և մրցույթների անցկացման նախապատրաստական աշխատանքները.
16) աջակցում է մարզպետարանի ենթակայության բուժհաստատությունների կադրերի վերապատրաստման ու վերաորակավորման աշխատանքների կազմակերպմանը.
17) համակարգում և իրականացնում է մարզի սոցիալական ապահովության պետական ծրագրերը.
18) կազմակերպում է մարզային ենթակայության սոցիալական ապահովության հաստատությունների և կազմակերպությունների գործունեությունը.
19) վերահսկում է մարզի տարածքում սոցիալական ապահովության ոչ պետական կազմակերպությունների գործունեության համապատասխանությունը օրենսդրությանը.
20) աջակցում է սոցիալական ապահովության բնագավառում գործազուրկների հաշվառման և բնակչության զբաղվածության հետ կապված խնդիրների լուծմանը.
21) աջակցում է սոցիալական ապահովության բնագավառում պետական կենսաթոշակների և նպաստների նշանակման ու վճարման կազմակերպման աշխատանքներին.
22) աջակցում է սոցիալական ապահովության բնագավառում սոցիալական ապահովության խնդիրներ իրականացնող հասարակական կազմակերպությունների գործունեությանը.
23) աջակցում է սոցիալական ծառայություններ տրամադրող կազմակերպություններին` մարզում սոցիալական աջակցության ծրագիր իրականացնելիս.
24) օրենսդրությանը համապատասխան օժանդակում է փախստականների հպատակագրման աշխատանքներին և կազմակերպում է բնակարանները սեփականության իրավունքով փախստական ընտանիքներին անհատույց հատկացնելու գործընթացը.
25) աջակցում է զոհված կամ հաշմանդամ դարձած զինծառայողների ընտանիքներին` անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու նպատակով.
26) իրականացնում է պետական նպաստների նշանակման և վճարման վերահսկման աշխատանքները.
27) իրականացնում է մարզի սոցիալական ծառայությունների տարածքային գործակալությանը կից աջակցության խորհրդի գործունեությունը.
28) կազմակերպում է մարզային ենթակայության առևտրային կազմակերպությունների վերստուգողների կողմից ներկայացված հաշվետվությունների վերլուծության, ամփոփման աշխատանքները և համապատասխան տեղեկատվություն է ներկայացնում Աշխատակազմի ղեկավարին և ոլորտը համակարգող Մարզպետի տեղակալին.
29) կազմակերպում է մարզային ենթակայության առևտրային կազմակերպություններից ստացված մոնիթորինգի տվյալների ուսումնասիրության և վերլուծության աշխատանքները.
30) մարզային ենթակայության առևտրային կազմակերպությունների վերստուգողների միջոցով վերահսկողական գործառույթ է իրականացնում կազմակերպություններին տրամադրված ֆինանսական միջոցների նպատակային օգտագործման նկատմամբ.
31) մարզային ենթակայության առևտրային կազմակերպությունների վերստուգողների կողմից ստուգումների արդյունքում հայտնաբերված խախտումների և դրանց իրավական, ֆինանսական հետևանքների առաջացման դեպքում առաջարկություն է ներկայացնում Աշխատակազմի ղեկավարին և ոլորտը համակարգող Մարզպետի տեղակալին.
32) կազմակերպում է մարզային ենթակայության առևտրային կազմակերպությունների ղեկավար մարմինների կողմից ընդունված իրավական ակտերի ուսումնասիրության աշխատանքները և առաջարկություն է ներկայացնում Աշխատակազմի ղեկավարին և ոլորտը համակարգող Մարզպետի տեղակալին.
33) կազմակերպում է առողջապահության ոլորտում օրենսդրության կիրառման պրակտիկայի ընդհանրացման աշխատանքները և օրենսդրության կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկություն է ներկայացնում Աշխատակազմի ղեկավարին և ոլորտը համակարգող Մարզպետի տեղակալին.
34) սահմանված կարգով նախապատրաստում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող մարզային հանձնաժողովի նիստերի նյութերը և կազմում արձանագրությունները.
35) մասնակցում է մարզում հաշմանդամության իրավիճակի վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունների մշակման աշխատանքներին.
36) կազմակերպում է մարզի հաշմանդամների պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաներով ապահովման աշխատանքները.
37) համագործակցում է հաշմանդամների և տարեցների հիմնահարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների հետ.
38) ներկայացնում է առաջարկություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների և շահերի պաշտպանության ընթացքում ծագած խնդիրների քննարկմանը համապատասխան պետական կառավարման մարմինների, հասարակական կազմակերպությունների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներին մասնակից դարձնելու վերաբերյալ։

3. ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ, ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

6. Վարչությունը կազմված է առողջապահության և սոցիալական ապահովության խմբերից։
7. Վարչությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Մարզպետարանի հաստիքացուցակով նախատեսված կազմով։
8. Վարչության կառավարումն իրականացնում է Մարզպետը։
9. Վարչության գործունեությունը կազմակերպում և ղեկավարում է Աշխատակազմի ղեկավարը։
10. Վարչության ընթացիկ գործունեությունը կազմակերպում և ղեկավարում է Վարչության պետը։
11. Վարչության պետի և աշխատողների աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման պատասխանատվության, որոշումներ կայացնելու լիազորությունների, շփումների և ներկայացուցչության, խնդիրների բարդության և դրանց ստեղծագործական լուծման, գիտելիքների և հմտությունների, իրավունքների և պարտականությունների, քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճանի հետ կապված դրույթները սահմանվում է նրանց կողմից զբաղեցվող քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերով։


 

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2023-02-06 17:03:26