Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի կառուցվածքի գծապատկերը

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի հաստիքացուցակը

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկը

 

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչություն

Տեղական ինքնակառավարման և համայնքային ծառայության հարցերով վարչության պետ` Գոռ Հովհաննիսյան

(0237) 6-37-16, 5-08-08 (+374 237) 2 76 49   էլ. փոստ

    

                                 ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչության


1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի (այսուհետ` Մարզպետարան) աշխատակազմի (այսուհետ` Աշխատակազմ) տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչությունը (այսուհետ` Վարչություն) կառուցվածքային ստորաբաժանում է։
2. Վարչությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, քաղաքացիական ծառայության մասին օրենսդրությամբ, «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Համայնքային ծառայության մասին», «Զինապարտության մասին», «Զորահավաքային նախապատրաստության և զորահավաքի մասին», «Ռազմական դրության մասին», «Պաշտպանության մասին», «Քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները և բողոքները քննարկելու կարգի մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով և կարգադրություններով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և վարչապետի որոշումներով, Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետի (այսուհետ` Մարզպետ) որոշումներով և կարգադրություններով, Աշխատակազմի ղեկավարի հրամաններով, սույն կանոնադրությամբ, ինչպես նաև Վարչության լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերով։
3. Վարչությունը կազմավորում, վերակազմակերպում և նրա գործունեությունը դադարեցնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։
4. Վարչության կանոնադրությունը հաստատում (փոփոխում) է Մարզպետը։

2. ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
5. Վարչությունն իր լիազորությունների շրջանակներում`

1) օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վերահսկում է պետության կողմից համայնքին պատվիրակված լիազորությունների կատարման ընթացքը և պարտադիր լիազորությունների կատարումը.
2) համայնքների ղեկավարներին ծանոթացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերին և կարգադրություններին, կառավարության և վարչապետի որոշումներին, մարզպետի որոշումներին ու կարգադրություններին և դրանցից բխող` տեղական ինքնակառավարման մարմինների խնդիրներին.
3) ծանոթանում է համայնքներում տիրող իրավիճակին` տարվող աշխատանքների ընթացքին և ծագած խնդիրներին.
4) ուսումնասիրում է համայնքների ղեկավարների առաջարկություններն ու դիտողությունները Մարզպետարանի, մարզային ենթակայության կազմակերպությունների գործունեության վերաբերյալ և առաջարկություններ է ներկայացնում Մարզպետին.
5) ապահովում է Մարզպետարանի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներդաշնակ գործունեությունը, լուծում կազմակերպական այլ հարցեր.
6) տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշումները, գործողությունները և անգործությունը դատարան բողոքարկելու նպատակով առաջարկություններ է ներկայացնում Մարզպետին.
7) քննարկում է աշխարհագրական օբյեկտների անվանափոխման և անվանակոչման առաջարկությունները և դրանք հիմնավորող փաստաթղթերը, իր եզրակացությունը ներկայացնում է Մարզպետին` աշխարհագրական օբյեկտների անվանումների բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմնին ներկայացնելու համար.
8) տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նշանակման առնչությամբ Մարզպետին ներկայացնում է առաջարկություն.
9) տեղական ինքնակառավարման մարմինների հերթական և նոր ընտրություններ նշանակելու վերաբերյալ Մարզպետին ներկայացնում է որոշման նախագծեր.
10) աջակցություն է ցուցաբերում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նախապատրաստման, կազմակերպման և անցկացման աշխատանքներին.
11) իրականացնում է ամենամյա աշխատանքային ծրագրի նախագծի կազմում և վարչական հսկողության իրականացում` տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների նկատմամբ.
12) համայնքի ղեկավարին պաշտոնանկ անելու վերաբերյալ առաջարկություն է ներկայացնում Մարզպետին.
13) տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տրամադրում է անհրաժեշտ խորհրդատվություն` իրենց սեփական և պետության պատվիրակած լիազորությունների իրականացման հարցերով.
14) գյուղական համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար նշանակելու համար Մարզպետին ներկայացնում է առաջարկություն.
15) մասնակցում է միջհամայնքային միավորումների ձևավորման և համայնքների խոշորացման աշխատանքներին.
16) մասնագիտական հսկողություն է իրականացնում համայնքի ղեկավարի` պետության պատվիրակած լիազորությունների իրականացման նկատմամբ.
17) իրականացնում է մարզխորհրդի նիստերի, խորհրդակցությունների նախապատրաստման աշխատանքները.
18) ընդգրկվում է համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերում համայնքային ծառայության թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթների և այդ պաշտոններն զբաղեցնող համայնքային ծառայողների ատեստավորումների հանձնաժողովների կազմերում.
19) իրականացնում է համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի անձնակազմի կառավարման մեթոդական ղեկավարումը և վերահսկումը.
20) առաջարկություններ է ներկայացնում Մարզպետին համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի վերակազմակերպման, կառուցվածքային փոփոխության և լուծարման ժամանակ համայնքային ծառայության հետ կապված հարցերի վերաբերյալ.
21) սահմանված կարգով քննարկում է համայնքային ծառայության վերաբերյալ առաջարկությունները, դիմումներն ու բողոքները.
22) իրականացնում է համայնքային ծառայության պաշտոնների գրանցամատյանի վարում, համայնքային ծառայողների վերապատրաստման խմբերի կազմավորում, համայնքային ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցույթների և այդ պաշտոնները զբաղեցնող համայնքային ծառայողների ատեստավորումների տվյալների հաշվառում, արդյունքների ամփոփում և առաքում պետական լիազոր մարմնին.
23) իրականացնում է համայնքային ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող և այդ պաշտոններից ազատված անձանց վերաբերյալ տեղեկությունների ամփոփման և պետական լիազոր մարմնին իրազեկման աշխատանքները.
24) իրականացնում է համայնքային ծառայության պաշտոնների անվանացանկերում փոփոխություններ կատարելու նախապատրաստական աշխատանքները.
25) մեթոդական օգնություն է ցուցաբերում տեղական ինքնակառավարման մարմիններին համայնքային ծառայության պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթների, ինչպես նաև համայնքային ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող համայնքային ծառայողների ատեստավորումների նախապատրաստական աշխատանքների առնչությամբ.
26) իրականացնում է համայնքային ծառայության գործընթացների ուսումնասիրության, վերլուծական, վիճակագրական աշխատանքները և համապատասխան առաջարկություն է ներկայացնում Մարզպետին.
27) Մարզպետին, Աշխատակազմի ղեկավարին և պետական լիազոր մարմնին ներկայացնելու համար տրամադրում է համայնքային ծառայության մասով անհրաժեշտ տեղեկատվություն, այդ թվում` տեղեկատվավերլուծական համակարգչային ծրագրերի միջոցով.
28) համակարգում է ներքին գործերի և ազգային անվտանգության, պաշտպանության, կապի, էներգետիկայի, հարկային, արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական պաշտպանության ու այլ ոլորտներում հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների գործունեությունը.
29) կազմակերպում է հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների և Մարզպետարանի աշխատակազմի ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների համատեղ ու համաձայնեցված գործունեությունը.
30) ապահովում է մարզի հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայություններից Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից սահմանված կարգով տեղեկատվության ստացումը.
31) մարզի տարածքում հասարակական կարգի պահպանման և ամրապնդման նպատակով առաջարկություններ է ներկայացնում Մարզպետին` տարերային և տեխնոլոգիական աղետների վտանգի նվազեցման, դրանց հետևանքների վերացման, մարզի տարածքում քաղաքացիական պաշտպանության, հակահամաճարակային և կարանտինային հատուկ միջոցառումների կազմակերպման վերաբերյալ.
32) մարզի տարածքում ապօրինի շինարարության, ընդերքի օգտագործման, ապօրինի ծառահատումների, ինչպես նաև հողազավթումների և որսագողության դեպքերի կանխման և արգելման վերաբերյալ, հասարակական կարգի պահպանման և ամրապնդման նպատակով, ներքին գործերի և ազգային անվտանգության ոլորտի հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների ղեկավարներին հանձնարարականներ տալու և կարգադրություններ անելու կապակցությամբ առաջարկություն է ներկայացնում Մարզպետին.
33) մարզի տարածքում ժողովների, հանրահավաքների, երթերի, ցույցերի և այլ զանգվածային միջոցառումների անցկացման ընթացքում հասարակական կարգի պահպանման և ամրապնդման նպատակով առաջարկություններ է ներկայացնում Մարզպետին.
34) տեղական զորակոչային հանձնաժողովի կազմը հաստատելու վերաբերյալ առաջարկություն է ներկայացնում Մարզպետին.
35) իրականացնում է անհրաժեշտ աջակցություն` խաղաղ ժամանակ զինվորական կոմիսարիատներին զորահավաքային աշխատանքների իրականացման գործում.
36) իր իրավասության շրջանակներում անհրաժեշտ աջակցություն է իրականացնում սահմանապահ զորքերին` պետական սահմանի պահպանության գործում.
37) զինված ուժերի զորահավաքային պատրաստության և զորակոչի իրականացման, զինծառայողների պահեստ արձակված անձանց, նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական, իրավական պաշտպանվածության ուղղությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջների իրականացման նպատակով կազմակերպում է համապատասխան աշխատանքները.
38) պաշտպանության նպատակով իրականացնում է տարածքի և հաղորդակցության ուղիների նախապատրաստման միջոցառումների, զորահավաքային ծրագրերի ու խնդիրների կատարումը.
39) մասնակցում է տարածքային պաշտպանական միջոցառումների ծրագրավորմանը և օժանդակում դրանց իրագործմանը.
40) իրականացնում է Մարզպետի, Մարզպետի տեղակալների և Աշխատակազմի ղեկավարի մոտ հրավիրվող խորհրդակցություններին, մարզխորհրդի նիստերին, հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների ղեկավարների և հրավիրվող անձանց մասնակցության ապահովումը և հաշվառումը.
41) մարզի տարածքում հասարակական կարգի պահպանման և ամրապնդման նպատակով Մարզպետի կողմից ներքին գործերի և ազգային անվտանգության ոլորտի հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների ղեկավարներին հանձնարարականներ տալու և կարգադրություններ անելու կապակցությամբ համայնքներում զորակոչի, զորահավաքի և վարժական հավաքների անցկացումը կազմակերպելու վերաբերյալ ներկայացնում է առաջարկություններ և այդ կապակցությամբ իրականացնում միջոցառումներ.
42) Մարզպետի կողմից կապի, էներգետիայի ոլորտների հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների ղեկավարներին պարտադիր կատարման համար կարգադրություններ անելու առնչությամբ առաջարկություններ է ներկայացնում Մարզպետին` մարզի տարածքում քաղաքացիական պաշտպանության և հակահամաճարակային միջոցառումների կազմակերպման վերաբերյալ.
43) կազմակերպում և համակարգում է մարզի տարածքում համապատասխան մարզային ծրագրերով նախատեսված արտակարգ իրավիճակների հետևանքների վերացման, տարերային և տեխնոլոգիական աղետների կանխման, վտանգի նվազեցման և հետևանքների վերացման ուղղությամբ աշխատանքները.
44) մասնակցում է հանրապետական համապատասխան ծրագրերով նախատեսված, ինչպես նաև օպերատիվ բնույթի միջոցառումների իրականացմանը, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, բնակչությանը ներգրավում է քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացման, տարերային և տեխնոլոգիական աղետների վերացման աշխատանքներին.
45) մարզի տարածքում հարկային մարմինների գործունեության, կապի և էլեկտրամատակարարման, ջերմամատակարարման, ջրամատակարարման, ջրահեռացման և գազամատակարարման խնդիրների առնչությամբ կազմակերպում է հանրապետական գործադիր մարմինների համապատասխան տարածքային ծառայությունների ղեկավարների հետ Մարզպետի կողմից անցկացվող խորհրդակցություններ.
46) մարզի տարածքում քաղաքացիական պաշտպանության և հակահամաճարակային միջոցառումների կազմակերպման վերաբերյալ առաջարկություններ է ներկայացնում Մարզպետին.
47) օժանդակում է հանրապետական գործադիր մարմինների համապատասխան տարածքային ծառայությունների գործունեությանը` մարզի տարածքում ներքին գործերի և ազգային անվտանգության, զինապարտների հաշվառման, զորակոչի, զորահավաքի ու վարժական հավաքների կազմակերպման ոլորտներին վերաբերող խնդիրների առնչությամբ, ինչպես նաև հարկային մարմնի գործունեության, կապի, էլեկտրամատակարարման, ջրամատակարարման, ջերմամատակարարման, ջրահեռացման, գազամատակարարման խնդիրների լուծման հարցերում, ապահովում է դրանց համագործակցությունը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու բնակչության հետ.
48) նախապատրաստում է տեղեկություններ համապատասխան հանրապետական գործադիր մարմնի կողմից տվյալ բնագավառում կառավարության տարածքային քաղաքականության իրականացման վերաբերյալ.
49) Մարզպետի քննարկմանն է ներկայացնում հաշվետվություններ` Վարչության գործունեության մասին։


3. ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ, ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

6. Վարչությունը կազմված է տեղական ինքնակառավարման և համայնքային ծառայության հարցերի բաժնից և հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ստորաբաժանումների գործունեության համակարգման բաժնից։
7. Վարչությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Մարզպետարանի հաստիքացուցակով նախատեսված կազմով։
8. Վարչության կառավարումն իրականացնում է Մարզպետը։
9. Վարչության գործունեությունը կազմակերպում և ղեկավարում է Աշխատակազմի ղեկավարը։
10. Վարչության ընթացիկ գործունեությունը կազմակերպում և ղեկավարում է Վարչության պետը։
11. Վարչության պետի և աշխատողների աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման պատասխանատվության, որոշումներ կայացնելու լիազորությունների, շփումների և ներկայացուցչության, խնդիրների բարդության և դրանց ստեղծագործական լուծման, գիտելիքների և հմտությունների, իրավունքների և պարտականությունների, քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճանի հետ կապված դրույթները սահմանվում է նրանց կողմից զբաղեցվող քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերով։


 

 

 

 

Հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ստորաբաժանումների գործունեության համակարգման բաժին
Հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ստորաբաժանումների գործունեության համակարգման բաժնի պետ` Գևորգ Գևորգյան

(0237) 6-37-16, 5-08-08 (+374 237) 2 76 49   էլ. փոստ

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2023-02-06 17:03:26