Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի կառուցվածքի գծապատկերը

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի հաստիքացուցակը

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկը

 

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչություն

Մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ` Աշոտ Հովհաննիսյան

  էլ. փոստ

 


                           ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչության


1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի (այսուհետ` Մարզպետարան) աշխատակազմի (այսուհետ` Աշխատակազմ) քաղաքաշինության վարչությունը (այսուհետ` Վարչություն) կառուցվածքային ստորաբաժանում է։
2. Վարչությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, քաղաքացիական ծառայության մասին օրենսդրությամբ, «Քաղաքաշինության մասին», «Համատիրությունների մասին», «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին», «Տրանսպորտի մասին», «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին», «Քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները և բողոքները քննարկելու կարգի մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով և կարգադրություններով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և վարչապետի որոշումներով, Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետի (այսուհետ` Մարզպետ) որոշումներով և կարգադրություններով, Աշխատակազմի ղեկավարի հրամաններով, սույն կանոնադրությամբ, ինչպես նաև Վարչության լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերով։
3. Վարչությունը կազմավորում, վերակազմակերպում և նրա գործունեությունը դադարեցնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։
4. Վարչության կանոնադրությունը հաստատում (փոփոխում) է Մարզպետը։

2. ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
5. Վարչությունն իր լիազորությունների շրջանակներում`
1) սահմանված կարգով կազմակերպում է մարզի բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերի կազմումը և ներկայացնում է Մարզպետին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատմանը ներկայացնելու համար.
2) սահմանված կարգով առաջարկություններ է ներկայացնում Մարզպետին մարզի համայնքների վարչական սահմանների փոփոխման վերաբերյալ.
3) եզրակացություն է տալիս Մարզպետին հանրապետական տարածքային զարգացման ու տարաբնակեցման նախագծերի և ուրվագծերի վերաբերյալ.
4) իր իրավասության սահմաններում կազմակերպում է բնակարանային և այլ շինարարություն, իրականացնում է կապիտալ շինարարության և կապիտալ վերանորոգման պատվիրատուի գործառույթներ, քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողություն, միջոցներ է ձեռնարկում ապօրինի շինարարության կանխման, կասեցման և վերացման ուղղությամբ.
5) համայնքի վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներում, իր իրավասության շրջանակում, սահմանված կարգով համակարգում է կառուցապատումը.
6) հաստատված քաղաքաշինական ծրագրերին համապատասխան ընտրում է քաղաքաշինական գործունեության օբյեկտները, որոշում ներդրումների չափը, պայմանագրային հիմունքներով ներգրավում օբյեկտի քաղաքաշինական փաստաթղթեր մշակողներին և շինարարություն իրականացնողներին.
7) ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի, տեխնիկական պայմանների, հեղինակային իրավունքի նորմերը պահպանելու պայմանով քաղաքաշինական փաստաթղթերում կատարում է փոփոխություններ, որոնք չեն պահանջում շինարարության թույլտվություն.
8) քաղաքաշինական գործունեություն իրականացնելու համար, ճարտարապետա-հատակագծային առաջադրանք ստանալու համար նախապատրաստում է հայտ տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման համապատասխան մարմիններին ներկայացնելու համար.
9) ինժեներական սպասարկում իրականացնող ծառայություններից ստանում է օբյեկտի ինժեներական ենթակառուցվածքների նախագծման, կառուցման և շահագործման տեխնիկական պայմանները.
10) կազմակերպում է մարզային նշանակության ճանապարհների, կամուրջների, թունելների, այլ ինժեներական կառույցների շինարարությունը, պահպանումը և շահագործումը.
11) աջակցում է հանրապետական նշանակության ճանապարհների շինարարության, պահպանման ու շահագործման աշխատանքների կազմակերպմանը.
12) մինչ շինարարություն սկսելը, ինչպես նաև շինարարության ընթացքում համաձայնության է գալիս կառուցապատման հետևանքով վնասներ կրող սուբյեկտների հետ` հասցվելիք վնասների փոխհատուցման վերաբերյալ.
13) վերահսկում է համայնքների վարչական սահմաններից դուրս տարածքներում կառուցապատողներին տրված ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքների կատարումը, հողերի և ամրակայված գույքի քաղաքաշինական նպատակային օգտագործումը, կանխարգելում, կասեցնում է ինքնակամ շինարարության դեպքերը և օրենքով սահմանված կարգով ապահովում է դրանց հետևանքների վերացումը.
14) վերահսկում է համայնքների ղեկավարների գործունեությունը քաղաքաշինության բնագավառում.
15) հաստատված քաղաքաշինական փաստաթղթերի բացակայության դեպքում իրականացնում է կառուցապատման նախագծի ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի համաձայնեցման գործընթացը.
16) մասնակցում է տարածքային հատակագծման ուրվագծի և նախագծի մշակման համար լիազորված մարմնի կողմից կազմված առաջադրանքի համաձայնեցման գործընթացին, առաջարկություններ և դիտողություններ է ներկայացնում մշակված նախագծային փաստաթղթերի վերաբերյալ.
17) քաղաքաշինության բնագավառում անցկացնում է համայնքների ղեկավարների գործունեության պլանային ստուգումներ.
18) ըստ անհրաժեշտության ստուգումներ է անցկացնում տեղական ինքնակառավարման մարմիններում համապատասխան համայնքի վարչական տարածքում ինքնակամ և քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերին չհամապատասխանող շինարարության դեպքեր հայտնաբերելիս, ինչպես նաև քաղաքացիների դիմում-բողոքների հիման վրա.
19) համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներում իրականացնում է քաղաքաշինական գործունեության մոնիթորինգ.
20) համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներում կառուցապատողներին տալիս է ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքներ, շինարարության (քանդման) թույլտվություններ.
21) իրականացնում է համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքների մանրամասն հատակագծման նախագծերի պատվիրատուի գործառույթներ.
22) համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներում կատարում է ավարտված շինարարության շահագործման փաստագրումը.
23) ապահովում է քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննությունը, շահագրգիռ կողմերի հետ դրանց համաձայնեցումը, օբյեկտի շինարարության որակի տեխնիկական և հեղինակային հսկողությունը.
24) հաստատված քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի բացակայության դեպքերում իրականացնում է քաղաքաշինական գործունեության նպատակով համայնքների ղեկավարների կողմից ներկայացված հողհատկացումների առաջարկությունների համաձայնեցումը և օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում առաջարկությունների վերաբերյալ եզրակացություններ է ներկայացնում Մարզպետին` պետական կառավարման համապատասխան լիազոր մարմիններին ներկայացնելու համար.
25) իրականացնում է համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներում և մարզում քաղաքաշինական կադաստրի վարումը.
26) նպատակահարմարության հարցը քննարկելուց հետո նախապատրաստում է Մարզպետի որոշումների նախագծեր` պետական և հասարակական նշանավոր գործիչներին նվիրված հուշարձանների իրականացման վերաբերյալ.
27) կազմակերպում է ՀՀ պետական միջոցների հաշվին, Մարզպետարանի պատվիրատվությամբ իրականացված աշխատանքների ավարտական, հանձնման-ընդունման գործընթացին առնչվող փաստաթղթերի (ակտերի) նախապատրաստումը.
28) համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներում գործառական տարածքի գլխավոր հատակագծի նախագծի մասին սահմանված կարգով իրազեկում է հասարակայնությանը, որից հետո իրականացնում է նախագծի համաձայնեցում.
29) իրականացնում է համայնքի գլխավոր հատակագծի նախագծման առաջադրանքի և նախագծային փաստաթղթերի համաձայնեցումների գործընթացը պետական կառավարման լիազոր մարմինների հետ.
30) իրականացնում է բնակավայրի գոտևորման նախագծի մշակման առաջադրանքի և նախագծային փաստաթղթերի համաձայնեցումների գործընթացը պետական կառավարման լիազոր մարմինների հետ.
31) կազմակերպում է ավտոմոբիլային ճանապարհներին հարող տարածքներում կառուցապատման նպատակով համայնքների ղեկավարների կողմից ներկայացված հողհատկացումների առաջարկությունների և նախագծային փաստաթղթերի համաձայնեցումների գործընթացը պետական կառավարման լիազոր մարմինների հետ.
32) համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներում իրականացնում է կենսագործունեության միջավայրի ծրագրվող փոփոխությունների մասին իրազեկման գործընթացը.
33) մասնակցում է մարզի բնակավայրերի պատմամշակութային հիմնավորման, հուշարձանների պահպանական գոտիների նախագծեր կազմելու աշխատանքներին.
34) տալիս է տեղական նշանակության հուշարձանների փոփոխման թույլտվություն` լիազոր մարմնի եզրակացության հիման վրա.
35) վերահսկողություն է իրականացնում մարզի համայնքներում աղետի հետևանքով անօթևան դարձած ընտանիքների ամենամյա հաշվառման և հերթացուցակների ներկայացման նկատմամբ.
36) իրականացնում է պետական աջակցության ներդրումային ծրագրերով կառուցված բնակարանների անհատույց սեփականության իրավունքով հատկացնելու գործընթացը, Մարզպետի և քաղաքացու միջև օրենքով սահմանված կարգով պետական աջակցություն ցուցաբերելու վերաբերյալ պայմանագրի կնքումը.
37) համաձայնեցնում կամ հիմնավորված մերժում է առանց հողի կատեգորիայի փոփոխության քաղաքաշինական նպատակով առանձին հողամասի գործառական նշանակության փոփոխության վերաբերյալ համայնքի ղեկավարի կողմից ներկայացված առաջարկությունը.
38) համայնքների վարչական սահմաններից դուրս ինքնակամ կառուցված օբյեկտների համար նախապատրաստում է դրանց օրինականացման կամ մերժման Մարզպետի որոշումների նախագծեր.
39) ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության կարիքները բավարարելու համա նախատեսված և պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ֆինանսավորվող կապալային շինարարական, նախագծային ու հետազոտական աշխատանքների իրականացման պետական պայմանագրերի կատարումը.
40) կազմակերպում է մարզի ուսումնական հաստատությունների կառուցման, վերանորոգման և շահագործման աշխատանքները.
41) կազմակերպում է մարզային ենթակայության մշակութային, սպորտային օբյեկտների կառուցումը, հանգստի գոտիների ստեղծումը, պահպանումն ու շահագործումը.
42) կազմակերպում է մարզային ենթակայության առողջապահական և սոցիալական ապահովության հաստատությունների շենքերի կառուցումը, պահպանումն ու շահագործումը.
43) պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի ինքնակամ զավթման, ինչպես նաև պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի ինքնակամ կառուցապատման դեպքերի հայտնաբերման վերաբերյալ հաղորդումներ է ներկայացնում Մարզպետին` դատախազություն ներկայացնելու համար` օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով.
44) կազմակերպում և վերահսկում է մարզային ենթակայության ջրմուղ-կոյուղու, ջրերի մաքրման և այլ կոմունալ կազմակերպությունների աշխատանքը.
45) կազմակերպում է բնակավայրերի կանաչապատման, մաքրման և աղբի ու թափոնների վերամշակման աշխատանքները.
46) համակարգում է հուղարկավորությունների կազմակերպման, գերեզմանատների և դիակիզարանների շահագործման գործընթացը.
47) աղբահանության աշխատանքները ժամանակին չկազմակերպելու վերաբերյալ հաղորդումներ է ներկայացնում Մարզպետին.
48) համակարգում է մարզի տարածքում գործող արդյունաբերական կառույցների աշխատանքը, աջակցում է նրանց նպատակային գործունեության իրականացմանը, արդյունաբերական կառույցների և հանգույցների ստեղծմանը, իրականացնում է վերջիններիս գործունեության հաշվառման, տեղեկատվական գործառույթների հետ կապված աշխատանքները և ապահովում նրանց կապը շուկայի հետ.
49) առևտրի, հանրային սննդի և սպասարկման բնագավառներում միջոցեր է ձեռնարկում մարզի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի և սպասարկման ոլորտի տնտեսվարող սուբյեկտների գործունեության ընդլայնման և արդյունավետության ապահովման ուղղությամբ.
50) իրականացնում է մարզի գյուղական համայնքների անապահով ընտանիքների գազամատակարարման ապահովման ծրագրերը.
51) կազմակերպում է միջհամայնքային հասարակական տրանսպորտի աշխատանքը, մարզային ենթակայության տրանսպորտային կազմակերպությունների գործունեությունը.
52) առաջարկություն է ներկայացնում Մարզպետին մարզի տարածքով անցնող հանրապետական ուղևորատար երթուղիների վերաբերյալ.
53) Մարզպետի հաստատմանն է ներկայացնում մարզի տարածքում գործող միջհամայնքային տրանսպորտային երթուղիների գրաֆիկը.
54) կազմակերպում է միջհամայնքային տրանսպորտային երթուղիների մրցութային կարգով տրամադրման աշխատանքները.
55) վերահսկողություն է իրականացնում անվտանգ երթևեկություն ապահովելու նպատակով մարզային ավտոմոբիլային կառույցների շահագործման պայմանները բարելավելու ուղղությամբ.
56) իրականացնում է մարզի տարածքում գտնվող ճանապարհների փաստացի վիճակի ուսումնասիրություններ և արդյունքների հիման վրա առաջարկություն է ներկայացնում Մարզպետին.
57) նախապատրաստում է մարզի տրանսպորտի և ճանապարհաշինության զարգացման հեռանկարային ծրագրերը.
58) իրականացնում է մարզային ենթակայության ճանապարհների և տրանսպորտային կազմակերպությունների գործունեության իրականացում և արդյունքների հիման վրա առաջարկություններ է ներկայացնում Մարզպետին.
59) իրականացնում է ներմարզային հասարակական տրանսպորտի սպասարկման իրավունքի հատկացման մրցույթների գործընթացը.
60) կազմակերպում և ընդունում է պետական բյուջեով նախատեսված մարզային նշանակության ավտոճանապարհների ձմեռային, ընթացիկ պահպանության և շահագործման աշխատանքները` համաձայն ավտոմոբիլային ճանապարհների ձմեռային, ընթացիկ պահպանության ու շահագործման աշխատանքների մակարդակի գնահատման և ընդունման մեթոդիկայի.
61) ներմարզային երթուղիներով փոխադրողների ընտրության մրցույթների արդյունքներով, Մարզպետի որոշմամբ պայմանագրեր է կնքում փոխադրող կազմակերպությունների հետ.
62) միջմարզային երթուղիների ցանցի կազմակերպման հարցերով համագործակցում է լիազոր մարմնի հետ.
63) մասնակցում է մարզային ավտոճանապարհների պահպանության պահանջվող մակարդակների գնահատման աշխատանքներին.
64) իրականացնում է պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի գործառույթներ` մարզային ավտոճանապարհներին վերաբերող մասով.
65) սահմանված կարգին համապատասխան կազմակերպում է մարզային ավտոճանապարհների վիճակի ուսումնասիրության և դրանց դասակարգման աշխատանքները.
66) հսկողություն է իրականացնում մարզային ավտոճանապարհների պահպանության և շահագործման աշխատանքների նկատմամբ, գրանցումներ կատարում թերությունների մատյանում.
67) կազմակերպում է մարզային ճանապարհների աշխատանքների համար կապալառու կազմակերպությունների և ներմարզային երթուղիներով ուղևորափոխադրող կազմակերպությունների ընտրությունների մրցույթների նախապատրաստական աշխատանքները։


3. ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ, ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

6. Վարչությունը կազմված է ճարտարապետաշինարարական, տրանսպորտի և ճանապարհաշինության ու բնակարանային և ենթակառուցվածքների գործունեության խմբերից։
7. Վարչությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Մարզպետարանի հաստիքացուցակով նախատեսված կազմով։
8. Վարչության կառավարումն իրականացնում է Մարզպետը։
9. Վարչության գործունեությունը կազմակերպում և ղեկավարում է Աշխատակազմի ղեկավարը։
10. Վարչության ընթացիկ գործունեությունը կազմակերպում և ղեկավարում է Վարչության պետը։
11. Վարչության պետի և աշխատողների աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման պատասխանատվության, որոշումներ կայացնելու լիազորությունների, շփումների և ներկայացուցչության, խնդիրների բարդության և դրանց ստեղծագործական լուծման, գիտելիքների և հմտությունների, իրավունքների և պարտականությունների, քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճանի հետ կապված դրույթները սահմանվում է նրանց կողմից զբաղեցվող քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերով։ 

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2023-02-06 17:03:26