Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի կառուցվածքի գծապատկերը

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի հաստիքացուցակը

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկը

 

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի քարտուղարություն

Քարտուղարության պետ` Դավիթ Դավթյան

(0237) 6-37-16, 5-08-08 (+374 237) 2 08 56   էլ. փոստ

 

                           

                         ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ


Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի քարտուղարության

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի (այսուհետ` Մարզպետարան) աշխատակազմի (այսուհետ` Աշխատակազմ) քարտուղարությունը (այսուհետ` Քարտուղարություն) կառուցվածքային ստորաբաժանում է։
2. Քարտուղարությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, քաղաքացիական ծառայության մասին օրենսդրությամբ, «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին», «Իրավական ակտերի մասին», «Գնումների մասին», «Քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները և բողոքները քննարկելու կարգի մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով և կարգադրություններով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և վարչապետի որոշումներով, Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետի (այսուհետ` Մարզպետ) որոշումներով և կարգադրություններով, Աշխատակազմի ղեկավարի հրամաններով, սույն կանոնադրությամբ, ինչպես նաև քարտուղարության լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերով։
3. Քարտուղարությունը կազմավորում, վերակազմակերպում և նրա գործունեությունը դադարեցնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։
4. Քարտուղարության կանոնադրությունը հաստատում (փոփոխում) է Մարզպետը։


2. ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
5. Քարտուղարությունն իր լիազորությունների շրջանակներում`

1) ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ Մարզպետին վերապահված լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ իրականացումը, քաղաքացիական իրավահարաբերություններին Մարզպետի մասնակցությունը, ինչպես նաև Մարզպետարանի աշխատակազմի գործունեության արդյունավետությունը.
2) խմբագրում է քարտուղարությունում համապատասխանաբար առանձին մատյաններում նախապես գրանցված Մարզպետի որոշումների ու կարգադրությունների, Աշխատակազմի ղեկավարի համապատասխան հրամանների նախագծերը.
3) Մարզպետի որոշումների և կարգադրությունների, Աշխատակազմի ղեկավարի համապատասխան հրամանների նախագծերը նախապատրաստելիս հետևում է, որ Մարզպետին և Աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացվեն խմբագրված և համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների հետ համաձայնեցված նախագծեր.
4) ապահովում է Մարզպետի որոշումների և կարգադրությունների, Աշխատակազմի ղեկավարի համապատասխան հրամանների նախագծերի Մարզպետարանի գործավարության կարգով սահմանված ժամկետում նախապատրաստումը և Աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացումը.
5) Մարզպետարանի գործավարության կարգով նախատեսված համապատասխան նյութերը զետեղելու նպատակով Մարզպետի յուրաքանչյուր որոշման և կարգադրության համար կազմում է գործ.
6) կատարում է Մարզպետի որոշումների և կարգադրությունների հաշվառումը, պատճենահանումը և առաքումը` համաձայն նախագիծը ներկայացնողի կողմից նշված հասցեատերերի ցանկի.
7) տրամադրում է Մարզպետի որոշումների ու կարգադրությունների,մարզխորհրդի նիստերի և խորհրդակցությունների օրակարգերի բազմացման և Աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնին տրամադրման աշխատանքները` Մարզպետարանի ինտերնետային կայքում տեղակայելու համար.
8) մարզխորհրդի նիստերի, Մարզպետի, Մարզպետի տեղակալների, Աշխատակազմի ղեկավարի, Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի մոտ անցկացվող խորհրդակցությունների արձանագրությունները, նրանց կողմից ստորագրվելուց հետո, քաղվածքների ձևով կամ համակարգչային ցանցով (առկայության դեպքում) ուղարկվում է հասցեատերերին.
9) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ Աշխատակազմի տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչության հետ համատեղ կատարում է մարզխորհրդի նիստերի սպասարկման օրակարգի նախապատրաստման և ըստ հասցեականության առաքման աշխատանքները.
10) իրականացնում է մարզխորհրդի նիստերի, Մարզպետի, Մարզպետի տեղակալների, Աշխատակազմի ղեկավարի, Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի մոտ անցկացվող խորհրդակցությունների արձանագրումը, առանձնացված հաշվառումը և հաստատման ներկայացումը.
11) ընդունում և գրանցում է Աշխատակազմում մուտք եղած ամբողջ պաշտոնական և ոչ պաշտոնական թղթակցությունը` համապատասխան մտից մատյանում և ապարատածրագրային միջոցներով (առկայության դեպքում), իսկ քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները և բողոքները` առանձին գրանցամատյանում և սահմանված կարգով ընթացք տալիս.
12) գրանցում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահից, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմից, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովից, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետից, Հայաստանի Հանրապետության նախարարություններից, գերատեսչություններից և պաշտոնական մարմիններից ստացված թղթակցությունները և հանձնում Աշխատակազմի ղեկավարին անմիջապես` Մարզպետին արտահերթ զեկուցելու համար.
13) ստացված փաստաթղթերը Մարզպետի կամ Աշխատակազմի ղեկավարի կողմից մակագրվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում առաքում է հասցեատերերին.
14) օրենքով սահմանված կարգով ոչնչացնում է անստորագիր նամակները.
15) վերահսկողություն է իրականացնում քաղաքացիներից ստացված առաջարկությունների, դիմումների ու բողոքների կատարման ընթացքի նկատմամբ.
16) գրանցում է ձևաթղթերի վրա տպագրված և ստորագրված գրությունները համապատասխան ելից մատյանում, կատարում հեռագրերի հաշվառում և առաքում հասցեատերերին.
17) ապարատածրագրային միջոցներով (առկայության դեպքում), զուգահեռ նաև մատյանների օգնությամբ վերահսկողություն է իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի որոշումների, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերի և կարգադրությունների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշումների, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահից, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմից, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովից, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետից, Հայաստանի Հանրապետության նախարարություններից և գերատեսչություններից ստացված գրությունների, այլ պաշտոնական գրությունների պահանջների, Մարզպետի որոշումների և կարգադրությունների, մարզխորհրդի նիստերի, Մարզպետի, Մարզպետի տեղակալների, Աշխատակազմի ղեկավարի, Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի մոտ անցկացված խորհրդակցությունների արձանագրություններով տրված հանձնարարականների և առաջարկությունների կատարման նկատմամբ.
18) վարում է արխիվային փաստաթղթերի գրանցամատյանը և Աշխատակազմի արխիվ է հանձնում, ընդունում և հաշվառում մշտական և ժամանակավոր պահպանման ենթակա նախորդ տարվա գործավարական բոլոր փաստաթղթերը, Մարզպետի որոշումների և կարգադրությունների, Աշխատակազմի ղեկավարի հրամանների գործերը, մարզխորհրդի նիստերի, Մարզպետի, Մարզպետի տեղակալների, Աշխատակազմի ղեկավարի, Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի խորհրդակցությունների արձանագրությունները` դրանք սահմանված կարգով մշակելուց հետո.
19) նախապատրաստում և պահպանում է Մարզպետարանի փաստաթղթերը` հետագայում սահմանված կարգով պետական արխիվ հանձնելու համար.
20) Աշխատակազմի ղեկավարի կամ Քարտուղարության պետի թույլտվությամբ ապահովում է արխիվային փաստաթղթերի մատչելիությունը.
21) կատարում է Մարզպետի, նրա տեղակալների, Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարականները.
22) ապահովում է Մարզպետարանում գործավարության ճշգրիտ վարումը.
23) քննարկում է քարտուղարությանը մակագրված քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները և բողոքները, պատասխանում դրանց և ձեռնարկում անհրաժեշտ միջոցներ, դրանց վերաբերյալ կատարում վերլուծական առաջարկություններ.
24) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները և բողոքները օպերատիվ և արդյունավետ քննարկելու ու օրենսդրությանը համապատասխան հնարավոր լուծումներ տալու նպատակով Մարզպետարանում քաղաքացիների ընդունելության կարգին համապատասխան կազմակերպում է քաղաքացիների ընդունելությունը Մարզպետի մոտ.
25) իր իրավասության սահմաններում միջոցներ է ձեռնարկում քաղաքացիների իրավունքները և ազատություններն ապահովելու համար.
26) ապահովում է ընդունելության ընթացքում բարձրացված հարցերի քննարկման արդյունքների մասին համապատասխան մարմիններին և զանգվածային լրատվության միջոցներով շաբաթական, ամսական, եռամսյակային և կիսամյակային հաշվետվությունների հրապարակումը.
27) յուրաքանչյուր եռամսյակի վերջին աշխատանքային օրը Մարզպետին և օրենքով սահմանված կարգով հասարակությանն է ներկայացնում ամփոփ տեղեկանք` Մարզպետարանում ստացված քաղաքացիների առաջարկությունների, դիմումների ու բողոքների քննարկման արդյունքների մասին.
28) Մարզպետարանում փաստաթղթաշրջանառության ծավալի հաշվառումը և փաստաթղթահոսքի վերլուծության արդյունավետությունը, փաստաթղթերի պահանջների կատարումից հետո, ըստ բովանդակության և տեսակի պահպանումն ապահովելու նպատակով նախապատրաստում և սահմանված կարգով Մարզպետի հաստատմանն է ներկայացնում Մարզպետարանի գործերի անվանացանկը.
29) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ Մարզպետի ընդունարանում կազմակերպում է հերթապահություն.
30) նախապատրաստում և Աշխատակազմի ղեկավարին է ներկայացնում քարտուղարության աշխատանքային ծրագրերը.
31) նախապատրաստում և Աշխատակազմի ղեկավարին է ներկայացնում ընթացիկ և տարեկան հաշվետվություններ` քարտուղարության կատարած աշխատանքների վերաբերյալ.
32) ապահովում է ապրանքանյութական արժեքների ձեռքբերման, հաշվառման աշխատանքները, ինչպես նաև միջոցներ է ձեռնարկում Մարզպետարանում պետական սեփականության պահպանության և արդյունավետ օգտագործման ուղղությամբ.
33) հետևում է Մարզպետարանի վարչական շենքի կոմունալ ծառայությունների տեխնիկական սպասարկման վիճակին, առաջարկություններ է ներկայացնում շենքի ընթացիկ կամ հիմնական վերանորոգման համար.
34) ապահովում է Աշխատակազմի ավտոտրանսպորտային սպասարկումը.
35) Աշխատակազմի աշխատողներին ապահովում է աշխատանքային անհրաժեշտ պայմաններով.
36) իրականացնում է մարզխորհրդի նիստերի, խորհրդակցությունների, պաշտոնատար անձանց այցելությունների, նրանց մասնակցությամբ անցկացվող արարողակարգային և այլ միջոցառումների նախապատրաստման ու կազմակերպման տնտեսական, նյութատեխնիկական և տրանսպորտային ապահովումը.
37) վերահսկողություն է իրականացնում Մարզպետարանում ծառայողական բնույթի նյութերի սահմանված կարգով համակարգչային տեքստերի կազմման և պատճենահանման աշխատանքների իրականացման նկատմամբ.
38) վերահսկողություն է իրականացնում Մարզպետարանից առաքվող Մարզպետի, Մարզպետարանի, Աշխատակազմի ղեկավարի, Մարզպետի որոշումների ու կարգադրությունների պաշտոնական ձևաթղթերի հաշվառման աշխատանքների իրականացման նկատմամբ.
39) վերահսկողություն է իրականացնում էլեկտրոնային կապով պաշտոնական տեղեկատվության ստացման և առաքման աշխատանքների իրականացման նկատմամբ.
40) կատարում է Քարտուղարության աշխատողների աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագրի վարման աշխատանքները.
41) համապատասխան առաջարկություններով մասնակցում է Քարտուղարության աշխատողների մասով արձակուրդների ժամանակացույցի կազմման աշխատանքներին.
42) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, Մարզպետի որոշումներով և կարգադրություններով, ինչպես նաև Աշխատակազմի ղեկավարի հրամաններով սահմանված այլ լիազորություններ։

3. ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ, ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

6. Քարտուղարությունը կազմված է ընդհանուր բաժնից և վարչատնտեսական բաժնից։
7. Քարտուղարությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Մարզպետարանի հաստիքացուցակով նախատեսված կազմով։
8. Քարտուղարության կառավարումն իրականացնում է Մարզպետը։
9. Քարտուղարության գործունեությունը կազմակերպում և ղեկավարում է Աշխատակազմի ղեկավարը։
10. Քարտուղարության ընթացիկ գործունեությունը կազմակերպում և ղեկավարում է Քարտուղարության պետը։
11. Քարտուղարության պետի և աշխատողների աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման պատասխանատվության, որոշումներ կայացնելու լիազորությունների, շփումների և ներկայացուցչության, խնդիրների բարդության և դրանց ստեղծագործական լուծման, գիտելիքների և հմտությունների, իրավունքների և պարտականությունների, քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճանի հետ կապված դրույթները սահմանվում է նրանց կողմից զբաղեցվող քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերով և Աշխատակազմի աշխատանքային կարգապահական ներքին կանոններով։


 

Ընդհանուր բաժին
Ընդհանուր բաժնի պետ` Մարիամ Առուշանյան

(0237) 6-37-16, 5-08-08 (+374 237) 2 08 56   էլ. փոստ

Վարչատնտեսական բաժին
Վարչատնտեսական բաժնի պետ` Արմեն Համբարձումյան

(0237) 6-37-16, 5-08-08 (+374 237) 2 08 56   էլ. փոստ

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2023-02-06 17:03:26