Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի կառուցվածքի գծապատկերը

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի հաստիքացուցակը

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկը

 

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին

Զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին` Լիլիթ Մուշեղյան

(0237) 6-37-16, 5-08-08 (+374 237) 2 17 29   էլ. փոստ


                           ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ


Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժնի


1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի (այսուհետ` Մարզպետարան) աշխատակազմի (այսուհետ` Աշխատակազմ) զարգացման ծրագրերի և վերլուծության (այսուհետ` Բաժին) կառուցվածքային ստորաբաժանում է։
2. Բաժինն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, քաղաքացիական ծառայության մասին օրենսդրությամբ, «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին», «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները և բողոքները քննարկելու կարգի մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով և կարգադրություններով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և վարչապետի որոշումներով, Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետի (այսուհետ` Մարզպետ) որոշումներով և կարգադրություններով, Աշխատակազմի ղեկավարի հրամաններով, սույն կանոնադրությամբ, ինչպես նաև Բաժնի լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերով։
3. Բաժինը կազմավորում, վերակազմակերպում և նրա գործունեությունը դադարեցնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։
4. Բաժնի կանոնադրությունը հաստատում (փոփոխում) է Մարզպետը։


2. ԲԱԺՆԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
5. Բաժինն իր լիազորությունների շրջանակներում`
1) ապահովում է մարզի զարգացման ծրագրերի մշակման, քննարկման և հաստատման աշխատանքների կատարումը.
2) ապահովում է մարզի զարգացման ծրագրերի ներդաշնակեցումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության երկարաժամկետ և միջնաժամկետ ռազմավարական ծրագրերին` հաշվի առնելով մարզի սոցիալ-տնտեսական վիճակի առանձնահատկությունները.
3) ապահովում է մարզային նշանակության նպատակային ծրագրեր իրականացնող միջազգային և այլ դոնոր կազմակերպությունների ու ծրագրերի հետ համագործակցությունը.
4) յուրաքանչյուր տարվա համար ամփոփում է նախորդ տարվա ծրագրերի կատարողականի վերլուծությունը և կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ համատեղ Աշխատակազմի ղեկավարի միջոցով Մարզպետի հաստատմանն է ներկայացնում ըստ ոլորտների զարգացման տարեկան ծրագիրը.
5) ապահովում է մարզային զարգացման ծրագրերի հրապարակայնությունը, գերակայությունների սահմանման թափանցիկությունը և դրանց մշակման մասնակցությունը.
6) իրականացնում է ծրագրային քաղաքականության վերլուծություն, ցուցանիշների և թիրախների վերհանում և ազդեցությունների գնահատում.
7) ապահովում է մարզի սոցիալ-տնտեսական վիճակի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրումը Մարզպետին.
8) ապահովում է իրեն վերապահված Մարզպետարանի ինտերնետային էջի սպասարկումը` իրազեկելով ազգաբնակչությանը մարզի զարգացման ծրագրերի վերաբերյալ.
9) ապահովում է Մարզպետի և Աշխատակազմի ղեկավարի մոտ զարգացման ծրագրերի շուրջ անցկացված խորհրդակցությունների, հանդիպումների կազմակեպման աշխատանքները և դրանց ընթացքում տրված հանձնարարականների կատարումը.
10) ապահովում է մարզի, մարզի համայնքների և այլ երկրների համապատասխան տարածքային և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համագործակցության աշխատանքների կազմակերպումը.
11) ապահովում է մասնավոր հատվածի, փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացմանն ուղղված համագործակցության կազմակերպումը.
12) ապահովում է զարգացման ծրագրի մոնիտորինգի և գնահատման աշխատանքների իրականացում.
13) ապահովում է մարզային ենթակառուցվածքների (ճանապարհներ, ջրային տնտեսություն, գազամատակարարում և այլն) զարգացմանն ուղղված ծրագրերի մշակումը և նպաստում դրանց իրականացմանը.
14) ապահովում է գյուղատնտեսության, բնապահպանության, արդյունաբերության ոլորտների զարգացման գերակայությունների, զարգացման միտումների վերլուծությունն ու այդ ոլորտների զարգացմանն ուղղված ծրագրերի մշակումը և նպաստում դրանց իրականացմանը.
15) ապահովում է սոցիալական ոլորտի (կրթություն, առողջապահություն, մշակույթ, սպորտ և սոցիալական պաշտպանություն) զարգացման միտումների ու գերակայությունների որոշումը և ոլորտների զարգացմանն ուղղված ծրագրերի մշակումը և նպաստում դրանց իրականացմանը.
16) ապահովում է քաղաքաշինության ոլորտի զարգացման միտումներն ու գերակայությունների որոշումը և զարգացմանն ուղղված ծրագրերի մշակումը և նպաստում դրանց իրականացմանը.
17) ապահովում է ոլորտին վերաբերող տեղեկատվական հոսքերի կառավարումը` համայնքներից, հասարակական և մասնագիտական կառույցներից ստանում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն նրանց կողմից իրականացվող ծրագրերի մասին` մարզային զարգացման տեղեկատվական բազան համալրված վարելու, ինչպես նաև Մարզպետի զարգացման ծրագրի իրականացման մասին տարեկան հաշվետվությունը նախապատրաստելու և ներկայացնելու համար։


3. ԲԱԺՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ,
ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

 

6. Բաժինն իր գործունեությունն իրականացնում է Մարզպետարանի հաստիքացուցակով նախատեսված կազմով։
7. Բաժնի կառավարումն իրականացնում է Մարզպետը։
8. Բաժնի գործունեությունը կազմակերպում և ղեկավարում է Աշխատակազմի ղեկավարը։
9. Բաժնի ընթացիկ գործունեությունը կազմակերպում և ղեկավարում է Բաժնի պետը։
10. Բաժնի պետի և աշխատողների աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման պատասխանատվության, որոշումներ կայացնելու լիազորությունների, շփումների և ներկայացուցչության, խնդիրների բարդության և դրանց ստեղծագործական լուծման, գիտելիքների և հմտությունների, իրավունքների և պարտականությունների, քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճանի հետ կապված դրույթները սահմանվում է նրանց կողմից զբաղեցվող քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերով։

 

 

 

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2023-02-06 17:03:26